تأثیر کاربرد پلیمر ابر جاذب، ترکیبات روی و سلنیوم بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم دوروم

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، کارشناسی ارشد زراعت، واحداراک، اراک، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، گروه زراعت و اصلاح نباتات، اراک، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثرات کاربرد پلیمر سوپر جاذب و عناصر روی و سلنیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دورم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در ایستگاه تحقیقاتی دانشگاه آزاد  اسلامی اراک در سال زراعی 90-89  انجام شد. عوامل مورد آزمایش شامل مصرف سوپر جاذب در دو سطح صفر و 25 کیلوگرم در هکتار، مصرف سولفات روی در سه سطح صفر، 25 و50 کیلوگرم در هکتار و مصرف سلنیوم در دو سطح صفر و20 گرم در هکتار بود.نتایج نشان داد که اثر سولفات روی بر صفات عملکرد و اجزای عملکرد دانه در سطح 1% معنی دار شد. مصرف 50 کیلوگرم در هکتار سولفات روی عملکرد دانه را نسبت به تیمار شاهد 6/13% افزایش داد. اثر متقابل دوگانه تیمارها نشان داد که محلول پاشی سلنیوم توأم با مصرف 50 کیلوگرم سولفات روی در هکتار عملکرد دانه را 14% افزایش داد. همچنین مصرف 25 کیلوگرم در هکتار سوپر جاذب توأم با 50 کیلوگرم سولفات روی در هکتار باعث افزایش 18% عملکرد دانه شد. همچنین با کاربرد 25 کیلوگرم در هکتار سوپر جاذب، 50 کیلوگرم سولفات روی و محلول پاشی سلنیوم عملکرد دانه را به میزان 19% نسبت به شاهد افزایش نشان داد.

کلیدواژه‌ها


1- چهارمین کتاب سال کشاورزی ایران، آمار و تولیدات و عملکرد سال زراعی. 1379-1380. جلد سوم. انتشارات جهاد کشاورزی.
2- چگنی، ر.، خورگامی، ع.، رفیعی، م. و بور، ق.1387. بررسی اثرسطوح مختلف کودهای سولفات روی وسولفات منگنز بر خصوصیات کمی و کیفی سه رقم گندم آبی درشهرستان خرم آبا د. فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژی گیاهان زراعی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز-  سال اول، شماره چهار.
3- حسینیان، ج.، ابراهیم زاده، ح. و ابراهیمی، ب. 1381. بررسی تاثیر قطع آب بر تجمع ماده خشک  و پارامترهای رشدی آفتابگردان. هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران.
4- حبیبی، د.، شافعی، س.، محمودی، ع.، مشهدی بوجار، م.، اردکانی، م. ر.، فتح اله طالقانی، د.، رفیعی، د. و  شکروی، م. 1385. بررسی تنش کم آبی کاربرد سلنیوم بر برخی خصوصیات زراعی دو رقم سویا. مجله زراعت و اصلاح نباتات ایران. جلد دوم. شماره 1. صفحات 51-64.
5- خادم، س.، رمرودی، ع. م.، گلوی، م. و روستا، م. ج. 1386.  تأثیر تنش خشکی و کاربرد نسبت های مختلف کود دامی و پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای. مجله علوم گیاهان زراعی ایران. دوره 42. شماره 1، (123-115).
6- ساجدی، ن. ع. و اردکانی، م. ر. 1382. اثرمقادیرمختلف کود نیتروژن ،روی و آهن بر شاخصهای فیزیولوژیک ذرت علوفه ای در استان مرکزی. مجله پژوهش های زراعی ایران. جلد 6. شماره 1.
7- فیروزآبادی، غ. ر.، ملکوتی، م. ج. و اردلان، م. م. 1382. اثر سولفات روی و غلظت روی بذر بر پاسخ های گیاه گندم در خاک آهکی. مجله علوم کشاورزی ایران. جلد34، شماره2، (482-471).
8- کوچکی،ع.وسرمدنیا، غ.1376. فیزیولوژی گیاهان زراعی(ترجمه).  انشارات جهاد دانشگاهی مشهد 467 صفحه.
9- یوسفوند، پ. 1389. اثر زئولیت و سلنیوم در شرایط تنش خشکی بر صفات زراعی و بیوشیمیایی آفتابگردان روغنی. پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.
10- Asher, C. J. 1987. Crop nutrition during the establishment phase , role of seed reserves. In : I. M. Wood (ed).Crop establishment problem in Queensland Australia. Institue of Agricultural Sciences, Australia.
11- Bardbeer, J. W. 1988. Seed dormancy and germination. Chapman and Hail.New York.
12-  Bolland, M., Pay nter, B. and Barker, M. 1989. Increasing phosphorus concentration in lupin seed increased grain yield in phosphorus deficient soil. Aust.J.Exp. Agric .29:797-801
13- Barvenik, F.W. 1994. Polyacrylamide characteristics related to soil applications. Soil Science 158(4): 235-243
14- Chatzopoulos, F., Fugit, J. F. and Ouillous, L. 2000. Etu deocation function do different parameters dolabsption et alla desorption do Sodium retitule, European Polymer Journal 36: 51-60.
15- Garcia, R. L. 1976. Foliar fertilization on soybean during the seed filling period. Agron. J.63: 653-660.
16- Herdrich, N. 2000. Grower Experiences with Alternate wheat. Crops in eastern Washington-washington state university. Eb1920.http://pubs.wsu.edu
17- Khandkar, U. R., Jain, N .K. and Shinde, D. A. 1992. Response of irrigated wheat to ZnS04 application in vertisol. J. Indian. Soc. Soil Sci. 40:399 – 400
18- Ming,C., Yin, C. R. and Portch, S. 1992. Effect of manganese and zinc fertilizer in nutrient Balance and deficiency diagnosis of winter wheat crops in pot experiment.PP.368-379. In: proceedings of the International Symposium on the role of sulphur, Magnessium and micronutrients in balanced plant Nutrition. Sulphur Institute.Washington,U.S.
19- Mohamad,W., Ighbal, M. and Shal, S. M. 1990. Effect of mode of application to zine and iron on yield of wheat.J.Agric.6:6,615-618,
20- Orzolek, M. D. 1993. Use of hydrophyilic polymer in horticulture. HortTechnology 3(1): 41-44
21-Scow, K. M. and Alexander, M. 1992. Effect of diffusion on the kinetics of biodegradation: experimental results with synthetic aggregates. Soil Science Society of America Journal 56: 128-134.
22- Yilmaz, A., Ekis, H. and Cakmak, I. 1997. Effect of different zinc application methods on grain yield and zinc concentration in wheat. J.Plant Nutr.20:461-471
23- Welch, R. M., Allaway, W. H., House, W. A. and Kubota, J. 1991. Geographic distribution of trace element problems. PP.31-37,In :J.J.Mortvedt (ed.) Micronutrients in agriculture (2 ed.). Soil Sci.Soc.Am.Madison,