تأثیر تلفیق کودهای شیمیایی و باکتری های محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت علوفه ای درشرایط آب و هوایی اراک

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، گروه زراعت، اراک، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر کود های شیمیایی و باکتری های افزاینده رشد بر عملکرد واجزای عملکرد ذرت علوفه ای رقم سینگل کراس 704 آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال 1389 در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک اجرا شد. تیمارهای مورد آزمایش به صورت، تلقیح بذرها توسط باکتری های محرک رشد در چهار سطح، B1= ریزوبیوم، آزوسپریلیوم، ازتوباکتر و سودوموناس،B2= ریزوبیوم، آزوسپریلیوم و سودوموناس، B3= ریزوبیوم، ازتوباکتر و سودوموناس، B4= آزوسپریلیوم، ازتوباکتر و سودوموناس و استفاده از کودهای شیمیایی نیتروژنه و فسفره در چهار سطح، A1= عدم مصرف، A2= 3/1 میزان توصیه شده، A3= 3/2 میزان توصیه شده، A4= 100 % میزان توصیه شده، اعمال شدند. نتایج نشان داد که مصرف کود شیمیایی بر صفاتی چون، تعداد برگ در بوته، تعداد دانه در ردیف، تعداد دانه در بلال، ارتفاع بوته و عملکرد علوفه در سطح آماری یک درصد معنی دار شدند. همچنین سطوح مختلف مصرف کودهای زیستی بر صفاتی مانند ارتفاع بوته، تعداد برگ در بوته ، تعداد دانه در ردیف و عملکرد علوفه در سطح آماری یک درصد معنی دار شدند. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد علوفه معادل 33/78 تن در هکتار از تیمار اثر برهمکنش مصرف کود شیمیایی و کود های زیستی، ریزوبیوم، آزوسپریلیوم، ازتوباکتر و سودوموناس به دست آمد که نسبت به شاهد42 % افزایش نشان داد.

کلیدواژه‌ها


- احتشامی، م. ر.، آقا علیخانی، م.، چائی چی، م. ر. و ک. خاوازی. 1386. تاثیر میکروارگانیسم های حل کننده فسفات بر خواص کمی و کیفی ذرت دانه ای تحت شرایط تنش کم آبی. دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران. گرگان. صفحه 123.
2- توحیدی مقدم، ح. ر.، نصری، م.، زاهدی. ح.، حمیدی. آ. و شرقی، ی. 1386. کاربرد مقادیر مطلوب کود فسفر شیمیایی با کاربرد باکتری های حل کننده فسفات در ارقام دانه ای ذرت. دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران. گرگان. صفحه 94.
3- ثانی، ب.، لیاقتی. ه.، شریفی، م. و حسین نژاد، ز. 1386. مقایسه اثر باکتری های حل کننده فسفات و قارج میکوریزا بر روی تولید بهینه ذرت دانه ای رقم SC704. دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران. گرگان. صفحه 59.
4- حمیدی، آ. ، قلاوند، ا .، دهقان شعار، م .، ملکوتیف م. ج.، اصغر زاده، ا. و چوگان، ر. 1385. اثرات کاربردی باکتری های محرک رشد گیاه (PGPR)  بر عملکرد ذرت علوفه ای . مجله پژوهش و سازندگی. 70(1) : 22-16.
5- روستا، م.، صالحراستی،ج.ومظاهریاسدی، م.1377 .بررسی وفعالیت آزوسپیریلوم در برخی از خاک های ایران.29:285- مجله علوم کشاورزی ایران. 298.
6- شعبانزاده، پ.، حبیبی، د.، اصغرزاده، ا. و خدابنده، ن. 1388. بررسی اثرات کود بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.
7- علیخانی، ح. ع.، صالح داستین، ن، و بی همتا، م. ر. 1386. ارزیابی توان تولید هورمون های اکسینی(IAA) وآنزیمACC-دآمیناز توسط سویه های ریزوبیومی خاکهای ایران واثرات کاربرد سویه های برتر بر شاخص های رشد گیاه.مجله علوم کشاورزی ایران.شماره4. 1386(703-693).
8- کریمی، ه. 1369. زراعت و اصلاح گیاهان علوفه ای. انتشارات دانشگاه تهران. 412 صفحه.
9- Andrei, A., Belimov, V. and Vitaley, V. Stepanek. 2001. Characterization of plant growth promoting rhizobacteria isoluted frem polluted soils and containing 1-aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase. Can. J. Microbia 47: 642-652.
10- Arshad, M. and Jr Frankenberger, W. T. 1991. Icrobial production of plant hormones. Plant and soil, 133:1-8
11- Cakmaci, R., Akmakc, I. A., Figen, B., Adil, A., Fikrettin, S. and Ahin, B. C. 2005. Growth promotion of plants by plant growth-promoting rhizobacteria under  greenhouse and two different field soil conditions. Biochem. 38: 1482-1487.
12- Cavaglieri, L. R., Passone, A. and Etcheverry, M. G. 2004. Correlation between  screening procedures to select root endophytes for biological control o Fusarium verticillioides in Zea mays. Biol Control. 31: 259-262.
13- Chabot, R., Antoun, H. and Cescas, M. P. 1993. Stimulation of the growth of maize and lettuce by inorganic phosphorus- solubilizing micro- organisms. Canadian Journal of Microbiology, 39: 941-947.
14- Dey, R., Pal, K. K., Bhatt, D. M. and Chauhan, S. M. 2004. Growth promotion and yield enhancement of peanut (Arachis hypogaea L.) by application of plant growth promoting rhizobacteria. Microbiological Research, 159: 371-394.
15- Fulchirri, M. and Frioni, I. 1994. Azospirillum inoculation on maize: effect on yield in a field experiment in Central Argentina. Soil Biol Biochem. 26: 921-923.
16- Glick, B. R. 1995.  Theienhancement of plant growth by free - living bacteria. Can. J. Microbioi 41:109-117.
17- Hernandez, A. N., Hemandez, A. and Heydrich, M. 1995. Selection of rhizobacteria for use in maize cultivation. Cultivos Tropicales, 6 : 5-8.
18- Javed,  M., Arshad, M. and Ali, K. 1998. Evaluation of rhizobacteria for their growth promoting activity in maize. Pakistan Journal of Soil science. 14:36-42
19- Kapulnik, Y., Sarig, S., Nur, A., Okon, Y. and Henis, Y. 1982. The effect of Azospirillum inoculation on growth and yield of corn. Israel Journal of Botany , 31:247-255
20- Khalid, A., Arshad, M., Zahir, Z. A. and Khaliq, A. 1997. Potential of plant growth promoting rhizobacteria for enhancing wheat (Triticum aestivum L.) yield. J Anim Plant Sci 7: 53-56.
21- Lambrecht, M., Okon, Y., Vande Broek, A. and Vanderleyden, J. 2000. Indole-3-acetic acid: a reciprocal signaling molecule in bacteria-plant interactions. Trends in Microbiology,8(7):298-300
 22- Naghavi  maremati, A., Bahmanyar, M. A., Pirdashti, H. and Salak Gilani, S. 2007. Effect of different rate and  ype of organic and chemical fertilizers on yield and yield components of different rices cultivars. 10th Iranian Conference of Soil Science, Tehran. pp: 766-767.
23- Nanda, S. S., Swain, K. C., Panda, S. C., Mohanty, A. K. and Alim, M. A. 1995. Effect of nitrogen and biofertilizers in fodder rainfed upland conditions of Orisa.Current Agricultural Research,8:45-47.
24- Neeru, N., Vivek, k., Rishi, k. and Wolfgancy, M. 2000. Effect of P-solubilizing Azotobacter chroococcum on N, P, K uptake in p-responsive genotypes grown under greenhouse condition. J. Plant Nutr. Soil SCI. 163: 393-398 Pak J Biol Sci 3: 289-291.
25- Nieto, K. F. and Frankenberger, W. T. 1991. Influence  of  adenine, isopentyl alcohol and Azotobacter chroococcum on the vegetative growth of Zea mays. Plant Soil. 135:213- 221.
26- Nieto, K. F. and Frankenkenberger, W. T. 1989. Biosynthesis of cytokinins in soil. Soil Sci. Soc. Am.j.53:735-740.
27- Pan, B., Bai, Y. M., Leibovitch, S. and Smith, D. L. 1999. Plant growth promoting rhizobacteria and kinetin as ways to promot corn growth and and yield in a short growing season area.Eropean Journal of Agronomy, 11:179-186.
28- Rohitashav, S., Sood, B. K., Sharma, V. K. and Singh, R. 1993. Response of forage maize (Zea mays L.) to Azotobacter inoculation and nitrogen. Ind. J. Agron. 38: 555-558.
29- Sharma,  A. K. 2003. Biofertilizers for susu inable agriculture. Agrobios India.
30- Shehata, M. M.  and EL-Khawas, S. A. 2003. Effect of two biofertilizers on growth parameters, yield characters, nitrogenous components, nucleic acids content, minerals, oil content, protein profiles and DNA banding pattern of sunflower yield. Pakistan Journal of Biological Sciences. 6: 14. 1257-1268.
31- Stancheva, I., Dimitrev, I., Kuloyanova, N., Dimitrova, A. and Anyelov, M. 1992. Effects of inoculation with Azospirillum brasilense, photosynthetic enzyme activties and grain yield in maize. Agronomie, 12 : 319-324.
32- Tien, T. M., Gaskins, M. H. and Hubbell, 0. H. 1979. Plant growth substances produced by Azospirillum brasilense and their affect on the growth of pearl millet. Appl. Env. Microbiol.37:1016-1024.
33- Tilak, K. V. B. R., Singh, C. S., Roy, V. K. and Rao, N. S. S. 1982. Azospirillum brasilense and Azotobacter chroococcum inoculum: effect on yield of maize (Zea mays L.) and sorghum (Sorghum bicolor). Soil Biology and Biochemistry, 14:417-418.
34- Viviene, N. M. and Felix, D. D. 2004. Potential use of rhizobial bacteria as promoters of plant growth for increased yield in landraces of African cereal crops. African Journal of Biotechnology, Vol. 3(1). Pp 1-7.
35-Wu, S. C., Cao, Z. H., Li, Z.G., Cheung, K. C. and Wong, M. H. 2005. Effects of biofertilizers containing N-fixer, P and K solubilizer and AM fungi on maize growth: a greenhouse trail. Geoderma. 125:155-166.
36- Zahir, A. Z., Arshad, M. and Khalid, A. 1998a. Improving maize yield by inoculation with plant growth promoting rhizobacteria. Pak. J. Soil Sci. 15: 7-11.
37- Zahir, A. Z., Arshad, M. and Frankenbeiger Jr, W. F. 2004. Plant growth promoting rhizobacteria Applications and perspective agriculture. Advances in Agronomy , 81:97-168.