تاثیر تراکم بوته، آرایش کاشت و کاربرد مقادیر فسفر بر خصوصیات زراعی و عملکرد سیب زمینی در منطقه فریدن اصفهان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

2 دانشگاه آزاد اسلامى، واحد خوراسگان، گروه زراعت و اصلاح نباتات، خوراسگان، ایران

چکیده

       این مطالعه به منظور بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد سیب­زمینی تحت تاثیر تراکم، آرایش های کاشت و سطوح مختلف فسفر در مزرعه تحقیقاتی کشاورزی واقع در فریدن اصفهان به صورت کرت­های نواری و درقالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی88-1387 انجام شد. عامل افقی شامل چهار آرایش­ کاشت تک ردیفه، دوردیفه، دوردیفه زیگزاگ و سه ردیفه به ترتیب با تراکم کاشت 3/5، 6/6، 6/6 و 8 بوته در متر مربع و عامل عمودی شامل چهار سطح مختلف فسفر صفر، 10%، 20% و30% مصرف فسفر بیش از مقدار توصیه شده بود. با کاهش فاصله ردیف و افزایش تراکم درآرایش کاشت سه ردیفه به همراه10% افزایش فسفر ارتفاع ساقه، وزن کل اندام هوایی، شاخص سطح برگ، تعداد غده و عملکرد غده به طور معنی­داری در واحد سطح افزایش یافت. تیمار آرایش کاشت سه ردیفه و 10% افزایش فسفر با تولید 53 تن غده در هکتار بالاترین عملکرد غده را ایجاد کرد. بنابراین با توجه به نتایج   به­دست آمده آرایش­ کاشت تک ردیفه به همراه 10% افزایش فسفر با تولید 38 تن غده در هکتار و اندازه بزرگتر برای تولید غده­ هایی با مصرف خانگی(بزرگتراز6 سانتی­متر) و آرایش­کاشت سه ردیفه، به همراه 10% افزایش فسفر با تولید53 تن غده در هکتار و اندازه کوچک­ترجهت تولید غده­هایی با مصارف بذری (قطر کوچکتر از 6 سانتی­متر) در شرایط مشابه با مطالعه حاضر ممکن است مناسب باشد.

کلیدواژه‌ها


1- ایران نژاد، ح. و شهبازیان، ن. 1384. مقاومت گیاهان زراعی به تنش­های محیطی. تهران: انتشارات کارنو دانشگاه پردیس ابوریحان، دانشکده علوم کشاورزی، 227صفحه.
2- حمایتی، س.، هاشمی، س. الف.، سیادت، س. ع. و ولی زاده، م. 1381. اثر فاصله ردیف وتراکم بوته روی رشد وعملکرد سه رقم سیب زمینی در منطقه اردبیل مجله دانش کشاورزی، جلد11 شماره 3 صفحه 15-1.
 تولید نباتات صنعتی. 3- خواجه پور، م. ر. 1383. اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی، 564 صفحه
4- رئیسی، ف. 1367. تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر میزان جذب این عناصر و تاثیر آنها بر کیفت و کمیت غده سیب زمینی رقم کوزیما. پایان نامه کارشناسی ارشد باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 5- سبحانی، ع. 1374. اثر تاریخ کاشت و پیش جوانه زنی غده های بذری بر روی شاخص های رشد وعملکرد سه رقم  سیب زمینی. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران 
6- سرمدنیا، غ. و کوچکی، ع. 1372. فیزیولوژی گیاهان زراعی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 439 صفحه.
7- علیمحمدی، ر.، ایمانی، ع. و رضایی، ع. م. 1382. بررسی اثر تراکم و عمق کاشت بر روند رشد وعملکرد سیب زمینی رقم دیامانت در منطقه میانه  مجله نهال و بذر، جلد 19 شماره 1صفحه 75-56.
8- ملکوتی، م. ج. 1373. حاصلخیزی خاک­های مناطق خشک (مشکلات و راه حل­ها). تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، 494 صفحه.
9- یعقوب نژاد، ف. 1383. اثر فاصله ردیف کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اندازه غده سیب زمینی. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، 140 صفحه.
10- Allen, E. J. 1972. The effect of row width on yield of three potato varieties. Journal of Agricultural Reaserch,79:315-321.
11- Allen,  E. J. and Wurr,  D.C.E. 1992.  Plant density. P. 292-334. In P.M. Harris (ed). The potato crop: Scientific basis for improvement. Chapman and  Hall. London.
12- Coronelia, J. M. and Almekimfers, C. J. M. 1991. Flowering and true seed production in potato. II. Effect of stem density and pruning of lateral stems. Potato Research, 34:379 -388.
13- Demagante, A. L., Harris, D. M. and  Zaag, P.V. 1993. Radiation use efficincey of four potato
genotypes under tropical drought conditions. American potato journal, 70: 807-813.
14- Fabeiro, C., Martin de, S. and Olalla, F. 2001. Yield and size of deficit irrigated  potatoes. Agric. Water Manage, 48: 255-266.
15- FAO.  2003.  FAO  statistical databases. Available on line at http://apps.fao.org/defaulat/jsp.
16- Hakoomat,  A. and  Anjum, M. A. 2004. Aeriad growth and dry matter production of potato
 (Solanum tuberosum L.) cv.Desiree in relation to phosphorus application. Journal ofAgricultural Reaserch, Volum 6, number, 3:458-461.
17- Ifenkwe,  O. P. and Allen, E. J. 1978. Effect of row width and plantig density on growth and yield of   two main crop potato varieties. Journal of Agricultural Reaserch, 91: 279-289.
18- Lynch,  D. R.,  Kouzob, G. C.  and Kawckuk,  L. M.  2001. The relationship between yield, mainstem number and tubers and yield of large tuber in potato crop. American potato journal, 78: 83-90.
19- Mahmood, S. 2005. A study of plant method and spacing on the yield of potato. Asian Journal  of  plant sciences, 4:102-105.
20- Sekhon, H. S. and Singh, M. 1985. Effect of  growth  regulator and  nitrogen on the growth,           number  and size  of  seed  tuber  and  yield of  potatoes. Journal of Agricultural, 104:99-106.
21- Shawn,  P. C., Larry, K. B. and Timothy, R. C. 2001.  Effect of cultivar, row spacing and weed
 management on weed biomass. Potato yield and net crop value. American potato journal, 78: 31-37.
22- Struik, P. C., Haverkort, A. J., Vreugdenhil, D., Bus, C. B. and Dakerts, R. 1990.  Manipulation of  tuber size  distribution of a potato crop. Potato­ Research, 33:417-432.
23- Wurr,  D. C. E.,  Fellows, J. R., Suterland, R. A. and Allen, E. J. 1990. Determination of optimuum Tuber planting density for production of tuber in processing ware grades in the potato variety Record. Journal of  Agricultural, 114: 11-18
24- Wurr,  D. C. E.,  Fellows,  J. R. and  Allen,  E. J. 1993. An approach to determinig optimuum tuber planting densities in early potato varieties. Journal of  Agricultural, 12: 63-70.
25- Westerman,  D. T. and Kelinkopf, G.E. 1985. Phosphorus relationshiphs in potato plants. Journal of Agricultural, 77: 490-494.