تاثیر کاربرد اسید سالیسیلیک، سلنیوم و برخی ریز مغذی ها بر عملکرد و صفات زراعی گندم لاین 7814 Cتحت شرایط کم آبیاری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی اراک

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، اراک، ایران.

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، اراک، ایران.

4 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، کرج، ایران

چکیده

کم آبی یکی از عوامل محدود کننده عملکرد گندم محسوب می شود. به منظور بررسی اثر کم آبیاری و عوامل سلنیوم، اسید سالیسیلیک و کود میکرو بر برخی صفات زراعی لاین امید بخش گندم 7814 C آزمایشی به صورت کرت خرد شده نواری در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 89- 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک اجرا شد. آبیاری در دو سطح شاهد و قطع آبیاری در مرحله ظهور خوشه و مصرف عوامل سلنیوم، اسید سالیسیلیک و کود میکرو در شش سطح شامل شاهد، اسید سالیسیلیک، سلنیوم، کود میکرو، سلنیوم با اسید سالیسیلیک و سلنیوم با اسید سالیسیلیک با کود میکرو بودند. نتایج حاصله نشان داد کم آبی موجب کاهش ارزش عددی صفات زراعی و عملکرد شد. ارتفاع گیاه با مصرف عوامل سلنیوم، اسید سالیسیلیک و کود میکرو کاهش یافت اما صفات وزن خوشه، تعداد سنبله در واحد سطح، زیست توده، شاخص برداشت و عملکرد افزایش یافتند. در شرایط آبیاری کامل با مصرف عوامل سلنیوم، اسید سالیسیلیک و کود میکرو، عملکرد دانه 8 % و در شرایط قطع آبیاری عملکرد دانه 5 % نسبت به شاهد افزایش نشان داد.

کلیدواژه‌ها


1- دهقانیان، م. و مدندوست، م.1387. تاثیر کلات روی بر مقاومت به خشکی گندم. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، سال دوازدهم، شماره چهل و پنجم، صفحه401- 393. 
2-رحیمی زاده، ع.، مدنی، ح. و حبیبی، د. 1386. اثر عناصر کم مصرف آهن، روی، مس، منگنز و بُر در مقاومت به تنش خشکی آفتابگردان. مجموعه مقالات دهمین کنگره علوم خاک ایران، کرج.
3-صمیمی،س.،جلال، ص.،  شکاری، ف.  وسلیمانی،ک.1386. قابلیت استفاده از صفات فیزیولوژیک به عنوان شاخص ارزیابی مقاومت به خشکی در گندم. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، جلد چهاردهم، شماره پنجم صفحه 352-360.
4- عیوضی، ع. ر.، عبداللهی، ش.، حسینی سالکده، س. ق.، مجیدی هروان، ا. و محمدی، س. ا. 1384. بررسی تنش خشکی و شوری بر برخی صفات زراعی و فیزیولوژیک در ارقام جو. نهال و بذر 456-441.
5- ناصری، ب. 1378. بررسی تاثیر کاربرد کود های فسفره و روی بر عملکرد کمی و کیفی ارقام گندم در منطقه سیستان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه سیستان و بلوچستان.
6-Alphredo, A., Alves, C. and Tim, L. 2000. Response of cassava to water deficit: Leaf area growthand Abscisic Acid. Crop Sci. 40: 131-137
7-Arfan, M., Athar, H. R. and Ashraf, M. 2007. Does exogenous application ofsalicylic acid through the rooting medium modulate growth and photosynthetic capacity in two differently adapted spring wheat cultivars under salt stress? J Plant Physiol 6(4):685–694.
8- Borsani, 0.,Valpuesta, V. and  aiid ltotella,  M. A. 2001.  Evidence for a role of salicylic acid in the oxidative damage generated, by NaCl and osmotic stress in Arabidopsis seedlings.  Plant Physiol.  126:1024-1030.
9-Cheong, Y. H., Kim, K. N., Pandey, G. K., Gupta, R., Grant, J. J. and Luan, S. 2003. CBL, a calcium sensor that differentially regulates salt, drought, and cold responses in Arabidopsis. The Plant Cell. 15:1833-1845.
10-Cramer, C. R. and nowark, R. S. 1992. Supplemental manganese improves the relative growth, net assimilation and photosyn thetic rates of salt – stressed barley, pgysiologia planterum, 84: 600-605
11- Ghasemi-Fasaei1, R. and Ronaghi, A. 2008. Interaction of iron with copper, zinc, and manganese in wheat as   affected by iron and manganese in a calcareous soil.Journal of Plant Nutrition, 31: 839–848.
12- Graham, H. L., Lewis, J., Lormer, M. F. and Holloway, R. E. 2004.  High-Selenium wheat: agronomic biofortification strategies to prove  human   nutrition. Food Agriculture and Environment Vol.2 (1): 171-178.
13-Hayat, Q., Hayat, S., Irfan, M. and Ahmad, A. 2010. Effect of exogenoussalicylic acid under changing environment: a review. EnvironExp Bot 68(1):14–25
14-Jha, A. N. and Chaendel, A. S.1987. Response of soybean to zinc application. Indian Journal of Agronomy. 32:354-358.
15-Katerji, N., J. W. Hoorn, A. Hamdy, and Mastrorilli , M. 2004. Comparison of corn yield response to plant water stress caused by salinity and by drought. Agri. Water. Management. 65:95-101
16- Kong, L., Wang, M. and Bi, D. 2005. Selenium modulates the activities of antioxidant enzymes, osmotic  homeostasis and promotes the growth of sorrel seedlings under salt stress. Plant Growth Regulation  45: 155- 163.
17-Kuznetsov, V., Kidin, V. P. and Vladimir, V. 2004. Protective effect of selenium on wheat plant under drought stress. Abstract of articles   Symposium ofPlant Biology 2004 - Lake Buena
18- Praxedes, S. C., Damatto, F. M., Loureiro, M. E., Ferrao, M. A. G. and Cordeiro, A. T. 2006. Effects of long term soil drought on photosynthesis and carbohydrate metabolism in mature robusta coffee leaves. Environmental and Exp. Botany. 56:263- 273.
19-Shakirova, F. M. and Bezrukova,  M. V. 2003.  Induction of  wheat  resistance  against  environmental  salinization  by  salicylic  acid.  Biology  Bulletin, 24, 109-112.
20- Turakainen, M. 2007. Selenium and its effects on growth, yield and tuber quality in potato. Crop Science . No 30.
21-Xiong. L., Schumaker, K. S. and Zhn, J. K. 2002. Cell signaling during cold, drought, and salt stress. The plant Cell. 14:165-183. 
22-Zhang, B. F., Li, M., Huong, G., Cheng, Z. Y. and Zhang, Y. 2006. Yield perfprmance offspring wheat improved by regulated deficit irrigation in an arid area. Agri. Water. Management. 79:28-42