تاثیرسطوح مختلف نیتروژن و زئولیت بر خصوصیات کمی و کیفی سیب زمینی رقم آگریا در منطقه اراک

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

4 مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

به منظور بررسی تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن و زئولیت بر خصوصیات کمی و کیفی سیب زمینی رقم آگریا، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی  مرادی واقع در 5 کیلومتری اراک، در بهار سال 1388 اجرا شد. عوامل مورد بررسی شامل نیترون در سه سطح 96، 184 و 276 کیلوگرم در هکتار و زئولیت در چهار سطح  صفر، 2، 4 و 6 تن در هکتار بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که اثر مقادیر مختلف زئولیت و نیتروژن بر تعداد ساقه در بوته، ارتفاع بلندترین ساقه اصلی، وزن خشک اندام هوائی، وزن کل غده در بوته، وزن غده های با قطر بیشتر از 5/5 سانتی متر و عملکرد غده در هکتار در سطح احتمال 1% معنی دار شد. همچنین مقایسه میانگین ها نشان داد که اثرات متقابل زئولیت و نیتروژن بر وزن کل غده دربوته، وزن غده های با قطر بیشتر از 5/5 سانتی متر و عملکرد غده در واحد سطح معنی دار بود. بالاترین عملکرد غده با کاربرد مقدار 276 کیلوگرم نیتروژن خالص و 6 تن زئولیت به میزان 61 تن در هکتار به دست آمد که اختلاف معنی داری با تیمار مصرف 184 کیلوگرم نیتروژن و 6 تن زئولیت در هکتار نداشت. بنابراین با مصرف کمتر کود نیتروژن تا 184 کیلوگرم در هکتار می توان بدون کاهش معنی دار عملکرد، در مصرف کود نیتروژن صرفه جویی به عمل آورد.

کلیدواژه‌ها


1- حسندخت، م. ر.، کاشی، ع. ک.، حامدی، م. و غفاری، ه. 1377.بررسی اثر کود دامی و ازت بر صفات کمی و کیفی سیب زمینی. چکیده مقالات پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. کرج. صفحه 502.
2- رضائی، ع. و سلطانی، ا. 1375. زراعت سیب زمینی (ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد .
3- روزبهائی، آ. و میرزایی، م. م. 1383. اثر تراکم بوته و مقادیر مختلف کود نیتروژن به صورت سرک بر عملکرد سیب زمینی در منطقه دماوند . مجله یافته های نوین کشاورزی. سال اول، شماره1، صفحه 21-13.
4- رئیسی، ف. و خواجه پور، م.  ر. 1371. تاثیر مقادیر کودهای ازت، فسفر و پتاسیم بر رشد و عملکرد سیب زمینی.
5- زاهدی، م. ح. 1364.  زراعت سیب زمینی. انتشارات سازمان ترویج کشاورزی. 44 صفحه.
6- شیرانی راد، ا. م. و احمدی، م. 1374. اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر صفات زراعی دو رقم کلزای پاییزه. مجله نهال و بذر جلد 11. شماره2. صفحه 49.
7- غلامحسینی، م.، آقا علیخانی، م. و ملکوتی، م. ج. 1387. تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و زئولیت بر عملکرد کمی و کیفی علوفه کلزای پائیزه. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. شماره45. صفحه548-537.
8- غلامحسینی، م.، قلاوند، ا.،  مدرس ثانوی، ع. م. و جمشیدی، ا. 1386. تأثیر کاربرد کمپوست های زئولیتی در اراضی شنی بر عملکرد دانه و سایر صفات زراعی آفتابگردان. مجله علوم محیطی، سال پنجم، شماره اول، صفحه 36-23.
9- فرزانه، س. م.، ضعیفی زاده، ر.، سیدشریفی، م.، دهقان شعار، ن. و اسودی، ج. 1385. تعیین مناسب ترین سطوح کودی نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر تولید بذر چغندرقند در منطقه اردبیل. مجله چغندرقند، 22: 89-79.
10- قلی زاده، آ.، اصفهانی، م. و عزیزی، م. 1385. مطالعه اثرات تنش آب به همراه کاربرد زئولیت طبیعی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بادرشبی. مجله پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی. شماره 73. صفحه 102-96.
11- محمود زاده، م. 1387. بررسی تاثیر مصرف مقادیر مختلف نیتروژن در تاریخ های مختلف کاشت در شرایط حضور و عدم حضور علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت. دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.
12- ملکوتی، م.  ج.  و هوشمند، س. 1374. چگونگی استفاده از کود های شیمیایی آلی در افزایش تولید سیب زمینی در ایران. نشریه فنی. شماره 1. معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی سازمان نفت.
13- ملکوتی، م. ج. 1375. کشاورزی پایدار و افزایش عملکرد به بهینه سازی مصرف کود در ایران. انتشارات نشر آموزش کشاورزی
14- ملکوتی، م. ج. 1379. کنترل غلظت نیترات در سیب زمینی، پیاز و سبزیها ضرورتی انکار ناپذیر در حفظ  سلامتی جامعه. خاک و آب . ویژه نامه کشاورزی پایدار. جلد12. شماره 9:6-1.
15- ملکوتی، م. ج و غیبی، م. ن. 1376.  تعیین حد بحرانی عناصر غذایی محصولات استراتژیک و توصیه صحیح کودی در کشور.  نشریه شماره 11.  نشر آموزش کشاورزی.  کرج.
16- مؤدب شبستری،  م. و مجتهدی، م. 1369.  فیزیولوژی گیاهان زراعی (ترجمه).  مرکز نشر دانشگاهی.
17- هوشمند، س. 1377. بررسی تاثیر مقادیر نیتروژن و پتاسیم بر ماده خشک غده و اندام هوایی در سیب زمینی، ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران.
18- یزدان دوست همدانی، م. 1378. بررسی اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد سیب زمینی. ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران.
19- kazemian, H. 2000. Recent research on the Iranian natural zeolite resource (Areview). Access in Nanoporous Materias-II. Banff, Alberta, Canada.
20- Molerhagen, P. J. 1993. The influence of nitrogen fertilizer application on tuber yield and quality in three potato varieties grown at different locations in Norway.  Norsk – land bruks for sking.  7:279-296.
21- Mumpton, F. 1999. La roca magica: Uses of natural zeolite in agriculture and industry. National acad. Sci. 96:3467-3470.
22- Oern, B. C. and Vitosh, M. L. 1995. Influence of applied on potato. Part I: yield, quality and nitrogen uptake.Am.  Potato J. 72:51-63.
23- Osaki, M., Sagara, K. and Tanaka, A. 1992. Effect of nitrogen application on growth of various organs of potato plant. Japanese jornal of soil science and plant nutrion.63:46-52.
24- Prosba, B. U. 1996. The effects of nitrogen rates and planting dates on nitrate content in potato tubers.Biuletyn-Instytutu-Ziemniaka.42:29-37.
25- Reda, S., Lojkowsca, E. and Jasterzebska, Z.1993. The influence of nitrogen fertilizer application on nitrate content in potato tubers. Biuletyn-Instytutu-Ziemniaka.46:73-81.
26- Shaw. J. W. and Andrews, R. 2001. Cation exchange capacity affects greens truf growth. Course Manag. 73-77.
27- Turan, Z.  M. 2006. Effect of natural zeolite on growth and yield of Medicago Sativa L. Journal of agronomy. 5: 118-121.