بررسی اثر تراکم های مختلف بوته بر برخی از صفات فنولوژیک پنج رقم ذرت شیرین و بسیار شیرین خارجی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2 عضو هئیت علمی موسسه تحقیقات نهال و بذر کرج

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، شهرری، ایران.

4 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، گروه زراعت و اصلاح نباتات، اراک، ایران.

چکیده

    به منظور ارزیابی اثر سه تراکم بوته بر صفات فنولوژیک پنج رقم ذرت شیرین و بسیار شیرین خارجی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج در تابستان 1387 اجرا گردید. بررسی نتایج به دست آمده از تراکم‌های مختلف بوته اثر معنی‌داری بر تعداد روز تا ظهور گل آذین نر (تاسل دهی)، گرده‌افشانی و تعداد روز از گرده افشانی تا ظهور ابریشم (ASI) نداشت، ولی تعداد روز تا ظهور ابریشم اختلاف معنی داری را نشان داد. با توجه به نتایج این آزمایش با افزایش تراکم بوته از 75000 به 95000 بوته در هکتار، تعداد روز تا ظهور ابریشم افزایش یافت و ارقامی که تعداد روز بیشتری تا ظهور ابریشم داشتند دیررس تر بودند. در این مطالعه بین ارقام مورد بررسی از نظر تعداد روز تا ظهور گل آذین نر (تاسل)، تعداد روز تا گرده افشانی و تعداد روز تا ظهور ابریشم تفاوت معنی داری وجود داشت، ولی از لحاظ تعداد روز از گرده افشانی تا ظهور ابریشم(ASI) در میان ارقام مورد بحث اختلاف معنی داری دیده نشد. رقم Obssision دارای بیشترین تعداد روز تا ظهور گل آذین نر (تاسل)، گرده افشانی و ظهور ابریشم بود که دیررس تر بودن آن را نسبت به سایر رقم های مورد مطالعه نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


1- حمیدی، آ. و دباغ محمدی نسب، ع. 1380. بررسی تاثیر تراکم بوته و سطوح مختلف نیتروژن به فنولوژی دو هیبرید متوسط رس ذرت. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد32، شماره 4.
2- شریف زاده، ف. 1370. اثر تراکم بوته بر رشد عملکرد و اجزای عملرکد هیبریدهای ذرت. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، 90 صفحه.
3- صادقی، ح. و بحرانی، م. ج. 1380. تاثیر تراکم بوته و مقادیر کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای. مجله علوم زراعی ایران، جلد سوم، شماره 2.
4- کوچکی، ع. 1364. زراعت در مناطق خشک (غلات و حبوبات، گیاهان صنعتی و گیاهان علوفه ای). انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد. 201 صفحه.
5- لطیفی، ن. و دماوندی، ع. 1383. اثر فاصله ردیف و تراکم بوته بر رشد و نمو ذرت دانه ای در منطقه دامغان. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، سال یازدهم، شماره اول.
6- مختارپور، ح. 1380. اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد بلال و برخی خصوصیات زراعی ذرت شیرین، خلاصه مقالات هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نبات ایران. صفحه 277.
7- مین باشی معینی، م. 1374. اثرات تاریخ کاشت وتراکم بوته بر عملکرد و کیفیت ذرت علوفه ای. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، 97 صفحه.
8- Giesbrecht, J. 1969.  Effect of population and row spacing on performance of four corn hybrids. Agron. J. 61, 439-440.
9- Hashemi-Dezfouli, A. and Herbert, S. J. 1992.  Intensifying plant density respense of corn with artificial shade. Agron j.84:547-551
10- Iremiren, G. O. and Milbourn, G. M.  1980. Effects of plant density on ear barrenness in maize Experimental Agriculture, 16: 321-326.
11- Karlen, D. and Bergh, D. 1985. Row spacing, plant population and water management effects on corn in the Atlantic coastal plain. Argon. J. 77: 393-398.
12- Kurle, J. E. and Sheaffer, C. 1991. Popcorn, sweet corn and sorghum as alternative silage crops. J. Prod. Agric. 4: 432-436.
13- Otegui, M. E. 1998. Kernel set and flower synchrony within the ear of maize. Plant population effects. Crop Sci. 37: 448-455.
14- Poneleit, C. G. and Egle, D. B. 1979. Kernel growth rate on duration in maize as affected by plant density and genotype, Crop Sci. 18: 375-383.
15- Plamer, A., Herchland, C. and Musqrave, R. 1983. Pattern of translocation, respiratory loss and redistribution of 14C in maize Crop Sci. 13: 371-376.