اثر تاریخ کاشت و مقادیر نیتروژن بر صفات زراعی سیب زمینی رقم مارکیز

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

4 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهرمان

چکیده

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و مقادیر نیتروژن بر صفت های کمی و کیفی سیب زمینی رقم مارکیز، آزمایشی در سال 1388 به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه تاریخ کاشت 31 اردیبهشت، 17 خرداد، 31 خرداد و چهار میزان نیتروژن شامل 46، 80، 115، 150 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص از منبع اوره بودند. نتایج نشان داد اثر تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد غده معنی دار بود. بیشترین عملکرد غده مربوط به تاریخ کاشت 31 اردیبهشت با میانگین5/19 تن در هکتار به دست آمد. برهمکنش تاریخ کاشت و کود نیتروژن بر میانگین وزن تر، وزن خشک، تعداد و اندازه غده در بوته و عملکرد غده معنی دار بود. بیشترین  تعداد غده در بوته معادل 5/11 عدد و 5/6  تعداد غده درشت در بوته بود. عملکرد نهایی غده معادل 24 تن در هکتار از برهمکنش تاریخ کاشت31 اردیبهشت  با مصرف 150 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار حاصل شد.

کلیدواژه‌ها


1- دهدار، ب. ا.، حسین زاده، ا. و حسن پناه، د. 1382. بررسی اثرات تاریخ های مختلف کاشت و برداشت روی عملکرد ارقام سیب زمینی در اردبیل. انتشارات مرکز تحقیقات کشاورزی استان اردبیل.
2- رابرت. ک. رام. هی. اندرج. واکر، 1373. مقدمه ای بر عملکرد فیزیولوژی گیاهان زراعی – ترجمه یحیی امام، منصور نیک نژاد – انتشارات دانشگاه شیراز.
3- رضایی، ح. و ملکوتی، م. ج. 1380. راههای افزایش کارایی ازت و جلوگیری از هدر رفتن آن. نشریه علمی پژوهشی آب و خاک. ویژه نامه مصرف بهینه کود، جلد 12، شماره 14.
4- رئیسی، ف. وخواجه پور، م. ر. 1371. تأثیر مقادیر کودهای ازت، فسفر و پتاسیم بر رشد و عملکرد سیب زمینی رقم کوزیما. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 23، شماره های 3 و 4 : 48 – 37.
5- هوشمند، س. 1377. بررسی تأثیر مقادیر ازت و پتاسیم بر سه رقم سیب زمینی. چکیده مقالات پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. کرج. صفحات 550 – 549.
6- کاشانی، ع. 1365. زراعت سیب زمینی در مناطق معتدله، دانشکده کشاورزی. دانشگاه شهید چمران.
7- یزدان دوست همدانی، م. 1382. مطالعه تأثیر مصرف نیتروژن بر عملکرد، اجزاء عملکرد و تجمع نیترات در ارقام سیب زمینی. مجله علوم کشاورزی ایران. شماره 4. جلد 34.
8- Alva, A. K., Hodges, H., Boydston, R. A. and Collins, H. P. 2002. Dry matter and nitrogen accumulations and partitioning in two
potato cultivars. Journal. Plant nutrient. 25(8) : 1621 – 1630.
9- Ankumah, R. O., khan. V., Mwarnba. k. and kpomblekou. k.  2003. The influence of source and timing of nitrogen fertilizers on yield and nitrogen use efficiency of four sweet potato cultivars. Agric. Ecosyst. Environ., 100: 201 – 207.
10- Bowen, B., Cabrera, H.  and Baigorria, G . 1998. Simulating the response of potato to applied nitrogen. CIP program Reprot. 381. Available online at www. Ext.vt.edu. com.
11- Chowdhury, M. R. I., Golam sarwar, A. K. M.  and Farooque, A. M.  2002. Effect of nitrogen and its method of application on growth and yield in potato. Online Journal of Biological sciences.
12- Dyke, G. V. 1995. The effect of date planting on the yield of potato. Journal of Agriculture science, Cambridge 47: 122 – 128.
13- Ezekiel, R.  and Bharganva, A. C. 1992. Nitrogen distribution within the potato plant in relation to planting data under short day conditions. Indian Joarnal of plant physiology. 35(2). 130 – 139.
14- Ierna, A. and Mauromicale, G. 2005. physiological and growth responseto moderate water deficit of off – season potatoes in a Mediterranean environment. W.W.W. Elsevier/ Science direct.
15- Jamaati - Somarih, Sh., Tobeh, A., Hassanzadeh, M., Hokmalipour, S. and ZabihiMahmoodabad, R. 2009. Effects of plant density and nitrogen fertilizer on nitrogen uptake from soil and nitrate pollution in potato tuber. Res. J. Environ. Sci., 3: 122 126.
16- Jones, J. and Alben, L. 1989. Effects date of planting on plant emergence, leaf growth and yield in contrasting potato varieties. Journal of Agricultural Scienece, Cambridge 101: 81 – 85.
17- Mendham, N. J., Ship way, P. A. and Scott, R. K. 1975. The effects of delayed sowing and weather on growth, development and yield of winter oilseed rape ( Brassica napus). J. Agric. Sci. comb., 96, 389 – 416.
18 - Osaki, M., Sagara, K. and Tanka, A. 1992. Effect of nitrogen application on growth of various organs of potato plant. Japanese Jornal of soil science and plant nutrition. 63: 46 – 52
19- Prosba, B. U. 1993. The influence of planting date and the level of nitrogen fertilizer application on the accumulation and structure of potato yield. Biuletyn – Instytutu – Ziemniaka. 43: 65 – 73.
20- Reda, S., Lojkowaska, E. and Jastrzebska, Z. 1993. The influence of nitrogen fertilizer application on nitrate content in potato tubers. Biuletyn – Instytutu – Ziemniaka. 42: 29 – 37.
21- Siddique, K. H., Tennant, K., perry, M. W. and Belford, P. K. 1990. Growth development and weight interception of old and modem wheat cultivars in a Mediterranian type environment. Aust. J. Agric. Res. 41: 431 – 437.
22- Sniey, L. and ludko, M. 1995. Potato. J. 10. 461. 463 Reaction of potato cultivars to delayed planting date in westen pomerania.
23- Sparrow, I. A. and chapman, S. R. 2003. Effects of nitrogen fertilizer on potato ( solanum tuberosum L., CV.Rvsset Burbank) in Tasmaniar. Australian Journal of Experimental Agriculture. 43: 631 – 641