بررسی اثرات تاریخ کاشت، تراکم بوته و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و درصد روغن گلرنگ بهاره

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، باشگاه پژوهشگران جوان، اراک، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، اراک، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، گروه زراعت و اصلاح نباتات، اراک، ایران.

چکیده

     این مطالعه به منظوربررسی اثرات تاریخ کاشت، تراکم بوته وسطوح مختلف نیتروژن برعملکرد و درصد روغن گلرنگ بهاره رقم محلی اصفهان در سال 1389در اراک اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار و48 کرت اجرا شد. تیمارها شامل دو تاریخ کاشت 20 اردیبهشت و 20 خرداد (کشت تاخیری) و سطوح مختلف نیتروژن شامل 46، 92 و 138 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار و دو تراکم 400 و 800 هزار بوته در هکتار بود تراکم 800 هزار بوته در هکتار به صورت دو ردیف کاشت در طرفین پشته انجام شد. نتایج حاصل نشان داد بیشترین عملکرد دانه به میزان 3101 کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار تاریخ کاشت 20 اردیبهشت ماه و مصرف 138 کیلوگرم نیتروژن در هکتار وتراکم 800 هزار بوته در هکتار بود. همچنین بالاترین میزان عملکرد روغن 85/995 کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار تاریخ کاشت 20 اردیبهشت، 138 کیلوگرم نیتروژن و تراکم 800 هزار بوته در هکتار می باشد. همچنین کمترین میزان عملکرد روغن34/432 کیلوگرم در هکتار مربوط به تاریخ کشت 20 خرداد، 138 کیلوگرم نیتروژن و تراکم 400 هزار بوته در هکتار به دست آمد و بالاترین درصد روغن به میزان 4/33 درصد مربوط به تیمارتاریخ کاشت 20 خرداد و تراکم 400 هزار بوته در هکتار و98 کیلوگرم نیتروزن در هکتار بود. بنابراین تراکم تاثیر بسیاری در عملکرد روغن گلرنگ بهاره دارد پس بر اساس نتایج فوق تراکم 800 هزار بوته در هکتار نسبت به تراکم 400 هزار بوته در هکتار تاثیر مسقیم در عملکرد روغن گلرنگ بهاره دارد.

کلیدواژه‌ها