بررسی اثر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی رقم آگریا و لیدی روزیتا در منطقه اراک

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پ‍ژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

    این تحقیق به منظور بررسی تأثیر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سیب زمینی لیدی زریتا و  آگریا در سال 1386 در شهرک تحقیقاتی امیر کبیر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک انجام شد. این تحقیق با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی به اجرا در آمد. فاکتورها شامل دو آرایش کاشت در سه سطح کاشت یک ردیفه با عرض پشته های 60 سانتی متری، دو ردیفه با پشته های 120 سانتی متری و یک ردیفه با پشته های 75 سانتی متری  به عنوان کشت مرسوم و رقم با دو سطح لیدی رزیتا و آگریا در 3 تکرار  به اجرا در آمد. نتایج نشان داد که آرایش کاشت و رقم اثر معنی داری بر وزن غده های ریز و بذری و تعداد غده های ریزو بذری و خوراکی و همچنین عملکرد قابل فروش و عملکرد کل در واحد سطح داشتند. اثر رقم و آرایش کاشت بر اجزای عملکرد و عملکرد کل و عملکرد قابل فروش در واحد سطح معنی دار بود، ولی بر عملکرد تک بوته معنی دار نبود. با کاهش فاصله بین ردیف عملکرد در واحد سطح افزایش نشان داد به طوری که رقم لیدی در آرایش 60 سانتی متری یک ردیفه با تراکم 6/6 بوته در متر مربع حداکثر تعداد غده بذری و خوراکی را در بوته تولید کرد. در رقم آگریا کاهش فاصله بین ردیف و افزایش تراکم از 3/5 بوته به 6/6 بوته در متر مربع بیشترین غده های ریز با کمترین وزن دربوته را تولید کرد ولی در عملکرد تک بوته تفاوت معنی دار مشاهده نشد. با توجه به نتایج کاشت رقم لیدی روزیتا با آرایش کاشت 60 سانتی متری یک ردیفه با تراکم 6/6بوته در متر مربع برای منطقه اراک توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


 
1- ارزانی. ا. 1378. اصلاح گیاهان زراعی . انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان .
2- تقدیری، ب. و غلامی، م. 1385. بررسی اثر تراکم کاشت روی غده دهی سیب زمینی اگریا و مارفونا در منطقه همدان. دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا .1022-1017(6)37
3- خواجه پور. م. ر. 1383. گیاهان صنعتی . انتشارات واحد صنعتی اصفهان .
4- رضایی. ع. و سلطانی، ا. 1375. زراعت سیب زمینی . انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
5- سیادت، س.، هاشمی دزفولی. س. ا.، صادق زاده حمایتی، س.، ولیزاده، م.، نورمحمدی، ق. و فتحی، ق. 1379. اثر الگوی کاشت و تراکم بوته روی عملکرد و برخی از ویژگی های ریخت شناسی غده سه رقم سیب زمینی در منطقه اردبیل.مجله علوم پژوهشی علوم کشاورزی 111:6-091
6- عباسی فر، ا. ر. 1374. بررسی اثرات تراکم بوته روی عملکرد و درصد غده های بذری سیب زمینی رقم آئولا. گزارش نهایی طرح پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزی، 47 صفحه.
7- علیمحمدی، ر.، ایمانی، ع. و رضایی، ع. 1382. بررسی اثرات تراکم عمق کاشت بر روند رشد وعملکرد سیب زمینی رقم دیامونت در منطقه میانه. نهال وبذر 75:19-85
8- عنایت مهر، ح.، هاشمی دزفولی، س. ا.، سیادت، س. ع. و صادقی زاده، س.1377. بررسی اثر تراکم بوته و کود ازت بر اجزاء عملکرد و روند رشد سیب زمینی رقم کوزیما. چکیده مقالات پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران کرج. صفحه 349.
8- کوچکی، ع. و بنایان اول، م. 1373. فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی چاپ اول (ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
9- مرتضوی بک، ا.، امین پور، ر. و نصراصفهانی، م. 1380. اثر فاصله بوته و اندازه غدد بذری بر عملکرد ارقام تجاری سیب زمینی. پژوهش کشاورزی.19-12 : (1) 3.
10- وزارت جهاد کشاورزی. 1385. آمار نامه کشاورزی. ص 63-61.
11- Allene, E. J. and War, D. C. 1992.  Plant density.. In Harris, P. M. (ed.). The potato crop. Pp. 292-333.
12- Catchpole A. H. and  Hillman, J. R. 1975. Studies of the coiled sprout disorder of the potato. 3. Effects of sprout length, planting depth and growth media. Potato Research,  18(4), 597-607.
13- Ewing, E. E. 1997. Potato. PP. 295-344 In: Wien, H. C. (ed.) The physiology of Vegetable crops: CAB International, New York.
14- Fontes, P. C. R., Mascarenhas, N. H. T.  and F. L. 1995. Potato planting density as a function of tuber price and cultivar. Horticultura Brasileria 13(2):184-187.
15- Khan, J. 1994. Effect of row white and plant density within-rows on the growth and yield of potato crop. Potato Abstracts Vol. 19, No 4, p. 182.
16- Kushwash, V. S. 1996. Effect of spacing and seed size on yield and tuber number in potato variety Kufri Sindhuri. Potato Abstract Vol. 19, No. 4, P. 182.
17- Lal, S. S. and Sud, K. C. 2001. Potato. Pp.497- 516. In: Rathore, P. S. (ed.) Techniquse and Management of field Crop Production. Agrobios. India.
18- Midmore, D. J. 1992. Potato production in the tropics. The potato crop. Pp. 728-793.
19- Shakaya. J. D. and Lorenzen, J. H. 1993. Effect of planting density and seed rate on yield and tuber density of common cultivation of Nepal. American Potato Journal 70:839.
20- Struik P. C., Vreugdenhil, D.,  Haverkort, A. J., Bus, C. B.  and Dankert, R. 1991. Possible mechanisms of size hierarchy among tubers on one stem of a potato (Solanum tuberosum L.) plant. Potato Research,  34(2), 187-203.