مطالعه اثر متقابل کود نیتروژن و آبیاری شیاری بر عملکرد کمی و کیفی توتون گرمخانه ای رقم کوکر 347

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان و عضو باشگاه پژوهشگران جوان

2 استادیار دانشگاه گیلان

3 کارشناس مرکز تحقیقات توتون رشت

4 دانشیار موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

5 کاوه سبک رو فومنی، دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان و عضو باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده

       به منظور بررسی تاثیر آبیاری شیاری و کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی توتون رقم کوکر۳۴۷ آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۸-۱۳۸۷ در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات توتون رشت انجام گرفت. آزمایش به صورت اسپیلیت پلات و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار به اجرا در آمد. عامل اصلی آزمایش کود نیتروژن در سه سطح ۴۵، ۵۵ و ۶۵ کیلوگرم در هکتار و عامل فرعی آبیاری به سه روش یک ردیفه، دو ردیفه و بدون آبیاری یا دیم در نظر گرفته شد. ظرفیت رطوبتی خاک با استفاده از دستگاه صفحه فشاری و زمان آبیاری با استفاده از دستگاه تانسیومتر تعیین و در هر نوبت آبیاری خاک تا حد ظرفیت زراعی انجام شد. محصول توتون در پنج چین برداشت شد. نتایج نشان داد طول برگ، وزن خشک برگ، قند وکلروفیل و ارتفاع گیاه درسطح 1% معنی دار شدند، عرض برگ و نیکوتین در سطح 5% در تیمار آبیاری معنی دار شدند. به طورکلی آبیاری باعث افزایش عملکرد گیاه توتون گردیده و در مقایسه آبیاری یکطرفه و دوطرفه هم می توان نتیجه گرفت آبیاری دوطرفه عملکرد بیشتری نسبت به آبیاری یکطرفه دارد. در بین مقادیر مختلف کود نیتروژن، مقدار 45 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار دارای بیشترین عملکرد بود.

کلیدواژه‌ها


1- بیگلویی، م. ح.، اسیمی، م. ح. و جبارزاده، ع. ر. ۱۳۸۵. اثر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد در توتون گرمخانه ای. مجله علوم زراعی ایران ۲ ( ۳٠ ) : صفحات ۱۹۹– ۱۸۴.
2- حاج رسولیها، ش. ۱۳۸۲. کیفیت آب برای کشاورزی. چاپ دوم. مرکز نشر دانشگاه تهران.
3- خدابنده، ن. ۱۳۸۵. زراعت گیاهان صنعتی. چاپ اول. انتشارات مرکز نشر سپهر.
4- خواجه پور، م. ۱۳۸۵. گیاهان صنعتی. انتشارات جهاد دانشگاهی.
5- رنجبر چوبه، م. ۱۳۸۴. تولید. عمل آوری و ارزیابی توتون های گرمخانه ای، ایستگاه تحقیقات توتون رشت.
6- کوچکی،ع . حسینی، م. و نصیری  محلاتی. 1372. رابطه آب و خاک در گیاهان زراعی (ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
7- مصباح، م. ۱۳۸۵. عملیات زراعی موثر بر کیفیت توتون گرمخانه ای. ایستگاه تحقیقات توتون رشت.
8- ملکوتی، م. و نفیسی، م.1380. مصرف کود در اراضی دیم. (ترجمه). انتشارات دانشگاه تربیت مدرس چاپ دوم.
9- میرنیا. محمدیان. فلاح.1380. مدیریت ازت در اراضی فاریاب. (ترجمه).انتشارات دانشگاه آزاد مازندران.
10- Biglouie, M. H., Assimi, M. H. and Akbarzadeh, A. 2010. Effect of water stress at Different stages on quantity and quality traits of Virginia (flue cured) tobacco type. plant soil Environ 56.2010(2):0-67-75.
11- Bilalis. D., Karkanis, A., Efthimiadou, A., Konstantas, Ar. And Triantafyllidis, V. 2009. Effects of irrigation system and green manure on yield and nicotine content of Virginia (flue-cured) Organic tobacco (Nicotiana tabaccum) under Mediterranean conditions. Industrial Crops and Products. Volume 29. Issues 2-3. Pages 388-394.
12- Cakir, R. and Cebi, U. 2006. Growth and dry matter accumulation dynamics of flue-cured tobacco under different soil moisture regimes. journal of agronomy 5(1) : 79-86. 2006 issn 1812-5379.
13- Davis, D. and Nielsen, M. 1999. Tobacco production chemistry and technology.coresta Blackwell science Ltd.
14- Goenaga, R., volk, R. and long, R. 1989.  Uptake of nitrogen by flue – cured tobacco during maturation and senescence. plant &soil 120:133-139.
15- Karaivazoglou, N., Tsotsolis, C. and Tsadilas, N. 2007. Influence of liming and form of nitrogen fertilizer on nutrient uptake. growth. yield. and quality of Virginia (flue-cured) tobacco. Field Crops Research. Volume 100. Issue 1. Pages 52-60.
16- Karaivazoglou, N. A., Papakosta, D. K. and Divanidis, S. 2005. Effect of chloride in Irrigation water and form of nitrogen fertilizer on Virginia tobacco -  Field crops research 92(2005)61-74.
17- Karaivazoglou, N. A., Tsotsolis, N. S. and Tsadilas, C. D. 2007. Influence of liming and form of nitrogen fertilizer on nutrient uptake. growth. yield and quality of Virginia tobacco - Field crops research 100(2007)52-60.
18- Karkanis, A. and Bilalis, D. 2007. Efthirniadou.a.the effect of green manure and irrigation on a morphological and physiological characteristics of Virginia (Flue-Cured) organic tobacco. international journal of agricultural research 2 (11) : 910-919. 2007 issn 1816-
19- Moustakas, N. K. Ntzanis.H. 2005. Dry matter accumulation and nutrient uptake in Flue cured Tobacco. Field crop research 94(2005) 1-13.
20- Marchetti, R., Castelli, F. and Contillo, R. 2005. Nitrogen Requirements for Flue-Cured Tobacco . Published in Agron J 98:666-674.
21- Oiu, M., Zhang, H., Wang, G. and Liu, Z. 2008. Effects of nitrogen on plant-microorganism interaction. EurAsia J BioSci 2. 34-42 (2008).
22- Palmer, G. 1989. Drowing wet feet and blow over plant and soil.sci and fact sheet Tab sci 5:
23- Resit brohi, A. and Rustu karaman, M. 1997. Determination of the utilization of nitrogen from tobacco crop with N tracer techniquetr.j.of agriculture and forestry 22(1998) 593.
24- Rodriguez, J. A., Diaz, A., Reyes, J. A. and Pujols, R. 2004. Comparison betweensurge Irrigation & conventional furrow irrigation for covered black Tobacco : Spanish journalOf agriculture research : 2(3) : 445-458.
25- Salehzadeh, h., fayyaz moghaddam, A., bernosi, I., Ghiyasi, M. and Amini, P. 2009. The effect of irrigation regims on yield & chemical quality of oriental Tobacco. research journal Of science: 4(5) : 632-636.
26- Sifola, M. and Postiglione,  L. 2003.The effect of nitrogen fertilization on nitrogen use efficiency of irrigated and non irrigated tobacco. plant and soil 252:313-323.
27- Sigfola, M. I. and Postiglione,  L. 2003. The effect of nitrogen fertilization on nitrogen use efficiency of irrigated & non irrigated Tobacco plant & soil. 252. no : 2.
28- TC. Tso. Production. Physiology and biochemistry of tobacco plant. institute of international    development & education in agricultural & life sciences. USA.
29- Teare, I. D. and Peet, M. 1993.Translated by koocheki.A. hosseini.M. nassiri Mahallati.M   - Crop water Relations.  
30- Wang, X., Shen, J. and Liao, H. 2010. Acquisition or utilization. which is more critical for enhancing phosphorus efficiency in modern crops? – Plant science 179(2010) 302-304.
31- Whitty, E. B. and Gallaher, R. 1995. Supplemental nitrogen fertilizer for no till tobacco following simulated excessive rainfall. – department of agronomy institute of food and agricultueral science university of florida
32- Whitty, E. B. and Chambliss. 2005. Water use and irrigation management of agronomic crops. Field crop research: 110(2005):75-80.
33- Xiao-Tang, J., Feng-chun, C., Chun-gian, L., Rong-feng, J., Christie, P. and Fu-suo, Z. 2008. Yield and nicotine content of flue cured tobacco as affected by soil nitrogen mineralization – Pedosphere 18(2):227-235.
 34- Zhengxiong,. Z., Chunjian, L., Yuhong, Y. and Fusuo, Z. 2010. Why Does potassium concentration in a flue cured Tobacco leaves decrease after apex excision? – Field crops research 116(2010) 86-91drought. Eur. J. Agron. 24:236–246.