مطالعه تأثیر سطوح مختلف سولفات پتاسیم و زئولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی در منطقه اراک

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، اراک، ایران

2 کارشناس ارشد زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

     به منظور بررسی تأثیر مقادیر مختلف سولفات پتاسیم و زئولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی رقم آگریا، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در بهار سال 1388 انجام گرفت. محل انجام آزمایش ها مزرعه مرادی واقع در پنج کیلومتری دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک بوده است. عوامل مورد بررسی شامل سولفات پتاسیم در سه سطح  125، 250 و 375 کیلوگرم در هکتارو زئولیت از نوع کلینوپتیلولیت در چهار سطح  صفر، 2، 4 و 6 تن در هکتار بود. نتایج نشان داد که مصرف سولفات پتاسیم و زئولیت بر تمامی صفات مورد بررسی در سطح احتمال1% معنی دار شد ولی اثرات متقابل کود سولفات پتاسیم و زئولیت بر هیچ یک از صفات معنی دار نشد. با افزایش سطوح پتاسیم و زئولیت، صفات تعداد ساقه اصلی، تعداد غده در بوته، متوسط وزن غده، عملکرد غده در بوته، چگالی غده، عملکرد اقتصادی غده و عملکرد کل محصول افزایش یافتند. بالاترین میانگین عملکرد کل محصول معادل 33/60 تن در هکتار از مصرف 375 کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار توام با کاربرد 4 تن زئولیت در هکتار حاصل شد که با مصرف 250 کیلوگرم سولفات پتاسیم به همراه 4 تن زئولیت در هکتار با میانگین عملکرد 72/54 تن در هکتار در یک گروه آماری قرار گرفت. لذا با مصرف 250 کیلوگرم سولفات پتاسیم و 4 تن زئولیت در هکتار در شرایط این آزمایش می توان به عملکرد مطلوب دست یافت.

کلیدواژه‌ها


1- بای بوردی، ا.، ملکوتی، م. ج. و رنجبر، ر.1380. سومین همایش ملی توسعه ی کاربرد مواد بیولوژیک و استفاده­ ی بهینه از کود و سم در کشاورزی، ص 120 و 121.
2- بی نام. 1388. آمار نامه کشاورزی محصولات زراعی سال زراعی 86-1385. دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی، جلد اول، 133 صفحه.
3- بیات، ا. و مدنی، ح. 1387. یررسی سطوح مختلف پتاسیم و فسفر در عملکرد سیب زمینی رقم آگریا، پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک. گروه زراعت.
4- جلیلی، ف. و داودی، م. ح. 1380. سومین همایش ملی توسعه ی کاربرد مواد بیولوژیک و استفاده ی بهینه از کود و سم در کشاورزی ص 87و 88 .
5- خواجه پور، م. ر. 1383. گیاهان صنعتی، انتشارات واحد صنعتی جهاد دانشگاهی اصفهان،چاپ اول،ص 423-494.
6- زاهدی اول، م و کوچکی، ع. 1374. بررسی تراکم بوته و مقادیر مختلف کود پتاسیم بر کمیت و کیفیت دو رقم سیب زمینی. مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان و دانشکده کشاورزی مشهد. چهارمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات.
7- زاهدی اول، م. ح. 1375. اثرات تراکم بوته و مقادیر پتاسیم بر کمیت و کیفیت دو رقم سیب زمینی. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت. دانشگاه فردوسی مشهد.
8-  سبحانی، ع.  ر.، نور محمدی، ق. و مجیدی، ه. ا. 1381. اثرات تنش کم آبی و تغذیه پتاسیم بر روی عملکرد و برخی از خصوصیات سیب زمینی، مجله علوم کشاورزی، جلد 8(3): صفحه 23-34 .
9- شیخ زاده مصدق، ج. 1379. بررسی اثرات مقادیر و نوع کود های پتاسیمی در عملکرد کمی و کیفی سیب زمینی و تغییرات کلر در خاک وگیاه در منطقه اردبیل. هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران.
10-  غلامحسینی، م. و آقا علیخانی، م. و ملکوتی، م. ج.1387. تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و زئولیت بر عملکرد کمی و کیفی علوفه کلزای پائیزه، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، شماره (45)، ص 548-537.
11- کوچکی، ع. 1379. اثر تراکم بوته و مقادیر مختلف کود پتاسه بر کمیت و کیفیت دو رقم سیب زمینی. هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران.
12-  ملکوتی، م. ج. 1374. چگونگی استفاده از کود های شیمیایی و آلی در افزایش تولید سیب زمینی در ایران، معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی،نشریه فنی شماره 1، 10 صفحه.
13- نجف زاده، س. 1385. بررسی تأثیر مصرف زئولیت طبیعی  و کود پتاسیم بر عملکرد کمی وکیفی توتون واریته کوکر 347، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان. گروه زراعت و اصلاح نباتات.
14- نقشینه پور، ب. 1363. کلیات خاکشناسی، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز، جلد دوم، ص 120.
15- Ananda, T. S., Krishnappa, K. S. and Anganappa, M. 1998. Dry matter production in potato crop raised from transplant as in flunenced by spacing and nutrition. University of agricultural science. Bangalore, current research. 27(7-8): 151-152.
16- Beringer, H., Header, E. and Lind hauer, M. 1993. Water relation ships and in corporation of C4 assimilation tubers of potato plants differing in potassium nutrition. Plant physiol.73:956-96.
17– Boliglowa, E. L. 2003. Yielding and quality of potato tubers depending on the kind of organic fertilization and tillagement hold. Electronic journal of polish agricultural universities. 10 L.
18- Burton, W. G. 1999. The potato. Longman scientific a technical. pp:85-320. 
19-Ilaco. 1981. Agricultural compendium for rural; development in the tropics and sub tropics. Elsevier scientific pub- co. Amsterdam. P. 739 
20- Maier, N. A. 1989. Potassium nutrition of irrigated potatoes in South Australia. Z – effect on chemical composites on and the prediction of tuber response bye plant analysis. Aust. Exp. Agric. 26: 127- 736.
21- Mumpton, F., La Roca. 1999. Uses of natural zeolite in agriculture and industry. Proc.Natl. Acad. Sci. USA. 96, 3467.
22- Munson, R. D. 1985. Potassium in agriculture. Madison. USA
23- Saicu, C. 2002. The use of chemical fertilizers in the irrigated potato crop on the saucers plateau. cercetari agronomic in Moldova. 3: 61- 65.
24-Singh, J. P., Marwaha, R. S. and Grewal, J. S. 1996. Effect of sources and levels of potassium on potato yield quality and storage be haviour. Journal of the friden potato association. 23(314): 153 -156.
25- Turk, M., Bayram, G., Budakli, E. and Celik, N. 2006. A Study on effects of different mixtures of zeolite with soil rates on some yield parameters of alfalfa (Medicago sativaL.) Journal of Agronomy, 5 (1): 118-121.