بررسی آنالیز رشد گلرنگ بهاره وتاثیر آن بر عملکرد در شرایط آب و هوایی اراک

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناس ارشد زراعت و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

4 دانش آموخته کارشناس ارشد زراعت وعضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و سطوح مختلف کود نیتروژن برآنالیز رشد گلرنگ بهاره وتاثیر آن بر عملکرد محصول در سال زراعی 87 بر روی رقم محلی اصفهان در مزرعه تحقیقاتی شهرک دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار و 48 کرت اجرا شد. تیمارها شامل دو تاریخ کاشت 20 اردیبهشت و20 خرداد (کشت تاخیری) و سطوح مختلف کود نیتروژن شامل 46، 92 و 138 کیلوگرم در هکتار و دو تراکم 400 و 800  هزار بوته در هکتار بود که تراکم 800  هزار بوته در هکتار به صورت دو ردیف کاشت در طرفین پشته انجام شد. برای تعیین شاخص های رشد با استفاده از نمونه برداری هر15 روز یکبار از مرحله 6 برگی (حالت روزت) تا زمان برداشت  اندازه گیری شد. روند تغییرات تجمع ماده خشک طی  فصل رشد حاکی از آن بودکه تجمع ماده خشک تا حدود 700 درجه روز- رشد به صورت خطی بوده و پس ازآن با ریزش برگها در پایان فصل رشد سیر نزولی پیدا کرد. همجنین بالاترین میزان عملکرد دانه مربوط به تاریخ کاشت 20 اردیبهشت ماه، مصرف 92 کیلوگرم نیتروژن و تراکم گیاهی 800 هزار بوته در هکتار با میانگین 3050 کیلوگرم در هکتار بود. بالاترین میزان عملکرد روغن 17/821 کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار تاریخ کاشت 20 اردیبهشت، 92 کیلوگرم نیتروژن و تراکم 800 هزار بوته در هکتار به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


1- احمدی، م. و امیدی. ح. 1380. شناخت گلرنگ و بررسی مقدماتی ساختار تولید آن در ایران. وزارت جهاد کشاورزی، معاونت زراعت.
2- احمدی، م. و امیدی. ح. 1373. گزارش تحقیقات گلرنگ. موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر کرج.
3-اسمی، ر. 1376. بررسی اثرات فاصله بین ردیف و روی ردیف کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد و سایر خصوصیات زراعی دو رقم گلرنگ بهاره در منطقه اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان.
4- داوری، م. 1382. بررسی تاثیر روش ها و تراکم های مختلف کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی گلرنگ بهاره در استان مرکزی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
5- زینلی، ا. 1378. گلرنگ ( شناخت تولید و مصرف )، چاپ اول، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
6- سرمدنیا، غ. ح. و کوچکی، ع. 1368. فیزیولوژیک گیاهان زراعی (ترجمه) انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 467 و 468 صفحه.
7- شیرازی راد، ا. ح. 1379. فیزیولوژی گیاهان زراعی. انتشارات دیباگران تهران. 358 صفحه
8- عمارت پرداز، ج. 1367. بررسی مناسب ترین تراکم و رقم برای کاشت گلرنگ در تبریز. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
9- فتحی بزچلوئی، ح. 1369. دانه های روغنی و روغنهای خوراکی. از سری انتشارات بازار جهانی.
10- کاظمی شیرازی، ر.  و کراتز. اچ. 1358. کنجاله گلرنگ به عنوان یک منبع پروتئینی در جیره های غذاییی طیور. مجله علوم کشاورزی ایران. جلد سوم. 74- 66.
11- کوچکی، ع. و خلقانی، م. 1374. شناخت مبانی تولید محصولات زراعی، نگرشی اکوفیزیولوژیک (ترجمه). انتشارات آستان قدس رضوی مشهد. 404 صفحه.
12- محمدی نیکپور، ع. ر. 1374. بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ در منطقه مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت. دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.
13- محمدی، م. ر. 1384. مقایسه عملکرد کمی و کیفی و خصوصیات فیزیولوژیکی رشد و نمو ارقام مختلف گلرنگ بهاره در تراکم های متفاوت درمنطقه اراک. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت. دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.
14- میرزاخانی، م. 1380. بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ بهاره در استان مرکزی.
15- میرزاخانی، م. 1380. بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و آنالیز رشد ارقام گلرنگ بهاره در استان مرکزی. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
16- لبافیان، ع. ح. 1374. بررسی اثرات فاصله ردیف کاشت و تراکم بوته بر شاخص های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد دانه لوبیا سفید، لاین آزمایشی 11805. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان.
17- نژاد شاملو، ع. ر. 1375. بررسی خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و عملکرد ارقام گلرنگ بهاره در اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان (اصفهان).
18- یزدی صمدی ، ب. و. عبد میشانی، س. 1370. اصلاح نباتات زراعی.  مرکز نشر دانشگاهی تهران.
19- Able, G. H. and Driscoll. M. F. 1976. Sequential trait development and breeding for high yield in safflower. Crop Sci: 16: 213-216.
20- Alessi,  j., Power,  j.F. and Zimmerman, D. C. 2000. Effect of seeding date and population on water-use efficiency and safflower yield. Agron.J. 73: 783-790.
21- Ashri, A., Zimmer, D. E., Urie, A. L., Cahaner, A. and Marni, A. 1974. Evaluate of the word conection of safflower (carthamust in ctoriusl) IV. Yield and Yield components and their relationships. Cropsci. 14: 799-802.
22- Beech, D. F. and Norman, M. j. T. 2002. The effect of time of planting on y attributes of varieties of safflower. Aust. j. Exp. Agric, Anim. Husb. 3: 140 -148.
23- Bohra, G. 2000. Effect of levels of nitrogen and row spacing in safflower. Vol 63. No 23. P: 652.
24- FAO. 1993. Production year book 1992. Vol 46. FAO, UN, Rome.
25- Gubbles, G. H. and Dedio, W. 2004. Effect of plant density and soil fertility and oil seed safflower genotypes. Canadian J.Plant Sci. 66: 521-527.
26- Hirmath, S., chittapour, M. and Hashemi, M. M. 1992. Intercropping of wheat and safflower at different spatical arrangements. India J. Agrom. 37:338-340.
27-Hoag, B. k., Zubriski, J. C. and Geiszler, G. N. 2004. Effect of fertilizer treatment row spacing on yield, quality and physiological response of safflower. Agron.J. 75:198-200.
28- karimi, M. M. and Siddique, K. H. M. 1991. Crop growth and relaive growth rates of old and modern whern wheat cultivars. Aust. J. Agric. Res. 42:13-20.
29- Knowles, P. F. 1985. Safflower. Advances in agronomy. Vol x. pp: 289-323.
30-Nasr, H. G., Katkhud, N. and Tannir, L. 2003. Effect of fertilization and papulation rate- spacing on safflower yield and other characteristics. Agron. J. 72: 683-684.
31-Sharma, K. and Verma, A. 2002. Effect of plant population and row spacing on sunflower agronomy. Can. J. plant Sc. 75 491-499.
32-Singh, H. S. B., hauhum, Y. S. C. and Verma, G. S. 1992. Effect of row spacing and nitrogen level on yield of safflower in salt affected soils. Indian, J. Agron. 37:90-92.
33-Sounda, G. 1989. Effect of levels of nitrogen and plant papulations, yield crop Abs. Vol 42. No 11. P: 801.
34-Werkniven, C. H. E. and Massantini, F. 1967. Effect of phosphorus and nitrogen placement on safflower growth and phosphorus absorbtion. Agron. J. 59: 169-171.
35-Yazdi-Samadi, B. and Zafar, M. 1980. Planting date, plant densities soil cultivation practices and irrigation regimes as factors in Ron irrigation safflower production. Indian. J. Agric. Res. 14: 65-72.
36-Zope, R. E., Parlekar, D. S., Ghorpade, D. S. and Tambe, S. i. 1999. Effect of different row spacing on the growth and yield of safflower. Third Int. Safflower conf. Bijing. China. PP: 34-39.