تاثیر تاریخ های مختلف کاشت و مقادیر سولفات آمونیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا در کشت پاییزه در منطقه مانه و سملقان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی

چکیده

به منظور بررسی تاثیر تاریخ های مختلف کاشت و کاربرد مقادیر مختلف سولفات آمونیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا در کشت پاییزه آزمایشی در شرایط آب و هوایی شهرستان مانه وسملقان در سال زراعی 88-1387 اجرا گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه تاریخ کاشت (28 شهریور، 13 و 28 مهر ماه) و چهار تیمار کودی (کود پایه 100 کیلوگرم در هکتار اوره، 80 کیلوگرم در هکتار سولفات آمونیوم در ابتدای بهار و 80 کیلو گرم سولفات آمونیوم در مرحله حداکثر ارتفاع گیاه)، (کود پایه 100 کیلوگرم در هکتار اوره، 80 کیلوگرم در هکتار سولفات آمونیوم در ابتدای بهار و 40 کیلوگرم اوره در مرحله حداکثر ارتفاع گیاه)، (کود پایه 100 کیلوگرم در هکتار اوره، 40 کیلوگرم در هکتار اوره در ابتدای بهار و 80 کیلوگرم سولفات آمونیوم در مرحله حداکثر ارتفاع گیاه)، ( کود پایه 100 کیلوگرم در هکتار اوره، 40 کیلوگرم در هکتار اوره در ابتدای بهار و 40 کیلوگرم اوره در مرحله حداکثر ارتفاع گیاه)، انتخاب گردیدند. صفات مورد بررسی شامل تعداد دانه در غلاف، تعداد غلاف در گیاه، وزن هزار دانه و عملکرد دانه بود. نتایج نشان داد تاریخ کشت 13 مهر ماه از نظر  تعداد دانه در غلاف، تعداد غلاف در بوته و عملکرد دانه و تیمار کودی سوم از نظر تعداد غلاف در بوته و عملکرد دانه برتر بودند. بیشترین مقدار عملکرد دانه در این حالت 1/4 تن در هکتار و کمترین مقدار عملکرد دانه مربوط به تاریخ کشت سوم و تیمار کودی چهارم با میانگین 2/3 تن در هکتار بود.

کلیدواژه‌ها


1- آینه بند، ا. 1371. بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزای پاییزه.
2- احمدی، م. ر. و جاویدفر، ف. 1377. تغذیه گیاه روغنی کلزا(ترجمه)، انتشارات کمیته دانه های روغنی.194 صفحه.
3- خواجه پور، م.  ر. 1379. اصول و مبانی زراعت. جهاد دانشگاهی جهاد کشاورزی اصفهان.
4- شیرانی راد، ا. ح. 1373. بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر روند رشد و صفات زراعی دو رقم کلزا. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس.
5- عسگری، ع. و مرادی دالینی، ا. 1386. ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و خصوصیات رویشی ارقام کلزا در   تاریخ های کاشت مختلف در منطقه حاجی آباد هرمزگان. نهال و بذر 23 : 430-.419
6-Bbuchowski,K. 1971. The processing value of rapeseed ,cooking oil and oilcake meal as affected by sulphur nutrition.Zeszyty Naukowe Wyzszej Rolniczej w Olsztynie ,Seria A (Supplement 5),3-51.
7-Bhuiyan.M. S., Mondol. M. I. R., Rahaman, M. A., Alam, M. S. and Faisal, A. H. A. M. 2009.
Yield and yield attributes of rapeseed as influenced by date of planting . int. j. sustain. crop  prod.3(3):25-29.  8-Farahbakhsh, H., Pakgohar, N. and karimi, A. 2006. Effects of nitrogen and sulphur fertilizers on yield ,yield components and oil content of oilseed rape .Asian journal of plant sciences 5(1): 112-115.
9- Gross, A. T. H. 1963.Effect of date of planting on yield plant height ,flowering and maturing of rape and turnip rape .Agronomy Journal 65:76-78.
10-Gisiger, L. and Bonjour, R. 1967. Fertilizer experiments with rape .Schweizerische Landwirtschaftliche Forschung,6,286-300.
11-Herbec, J. and Murdock, L. 1989. Canola production guide and research in Ketucky.Univ.Kentucky College of Agriculture .
12-Khan , R. U., Muendel, H. H. and Chaudhry, M. F. 1994. Influence of topping rapeseed on yield component and other agronomic characters under varying dates of planting.Pakistan journal of botany .26:167-171.
13- Mendham , N.  J., Russell, J .  and Buzza, G. C. 1984. The contribution of  seed survival to yield in new Australian cultivar if iol seed rape( B.napus L.) Journal of Agricultural Science , Cambridge 103 :303-316.
14-Rao, M. S. S. and Mendham. N. J. 1991. Comparoson of chinoli (B.compestris) and B.napus oilseed rape using different growth regulators,plant population densities and irrigation treatment.Journal of Agricultural Science,Cambridge. 117: 177-1877.
15-Radet, E. 1953. Fertilization winter rape in the Marne in 1955.Annales Agronomiques ,serie A,6,107, 88-8.
16-Studer, R. 1969. Sulphur fertilizing of winter rape on rendzinas in the champagne Berrichonne .Comptes des séances de l’Academie d’Agriculture de France ,55,27-316
17- Singh, G. B. and Moolani, M. K. 1970. Influence opf sulphure and nitrogen levels on yield and quality of raya (Brassica juncea ).In.Symposium on fertilizer use , Bulletin No.8,Indian Society of Soil Science ,33-129.