تاثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره در اراک

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زراعت و عضو باشگاه پزوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

4 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

به منظور بررسی اثرات تاریخ کاشت، تراکم بوته و سطوح مختلف نیتروژن روی گلرنگ بهاره رقم محلی اصفهان آزمایشی در سال زراعی 87-1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل اسپیلت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل دو تاریخ کاشت 20 اردیبهشت و 20 خرداد و سطوح مختلف نیتروژن شامل 46، 92 و 138 کیلوگرم در هکتار نیتروژن از منبع اوره و تراکم های گیاهی400 و 800 هزار بوته در هکتار بودند. نتایج نشان داد بالاترین میزان عملکرد دانه مربوط به تاریخ کاشت 20 اردیبهشت ماه، مصرف 92 کیلوگرم نیتروژن و تراکم گیاهی 800  هزار بوته در هکتار با میانگین 3052 کیلوگرم درهکتار بوده است. کمترین میزان عملکرد به میزان 1262 کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار تاریخ کشت 20 خرداد، مصرف 92 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و تراکم 400 هزار بوته در هکتار به دست آمد. نتایج نشان داد تاخیر درکشت تاثیر مهمی در کاهش عملکرد گلرنگ بهاره در شرایط آب و هوایی اراک دارد. بر اساس نتایج به دست آمده تاریخ کشت 20 اردیبهشت نسبت به کشت تاخیری در اراک زمان مناسب برای کشت و تولید گلرنگ بهاره است. گلرنگ محلی اصفهان نمی تواند به عنوان کشت دوم در تناوب های زراعی منطقه عملکرد مناسبی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


1- احمدی، م. و امیدی. ح. 1380. شناخت گلرنگ و بررسی مقدماتی ساختار تولید آن در ایران. وزارت جهاد کشاورزی، معاونت زراعت.
2- احمدی، م. و امیدی. ح. 1373. گزارش تحقیقات گلرنگ. موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر کرج.
3-اسمی،  ر. 1376. بررسی اثرات فاصله بین ردیف و روی ردیف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد و سایر خصوصیات زراعی دو رقم گلرنگ بهاره در منطقه اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان.
4- زینلی، ا. 1378. گلرنگ ( شناخت تولید و مصرف )، چاپ اول، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
5- عمارت پرداز، ج. 1367. بررسی مناسب ترین تراکم و رقم برای کاشت گلرنگ در تبریز. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
6- فتحی بزچلوئی، ح. 1369. دانه های روغنی و روغنهای خوراکی. از سری انتشارات بازار جهانی.
7- کاظمی شیرازی،  ر. و کراتز. اچ. 1358. کنجاله گلرنگ به عنوان یک منبع پروتئینی در جیره های غذاییی طیور. مجله علوم کشاورزی ایران . جلد سوم. 74- 66.
8- محمدی نیکپور، ع.  ر. 1374. بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ در منطقه مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت. دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.
9- میرزاخانی، م. 1380. بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ بهاره در استان مرکزی.
10- میرزاخانی، م. 1380. بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد ، اجزای عملکرد و آنالیز رشد ارقام گلرنگ بهاره در استان مرکزی . پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت . دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
11- نژاد شاملو، ع.  ر. 1375. بررسی خصوصیات مورفولوژیکی ، فیزیولوژیکی و عملکرد ارقام گلرنگ بهاره در اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان ( اصفهان ).
12- یزدی صمدی، ب. و عبد میشانی. س. 1370. اصلاح نباتات زراعی.  مرکز نشر دانشگاهی تهران.
13- Able, G. H., Driscoll, M. F. 1976.  Sequential trait development and breeding for high yield in safflower. Crop Sci: 16: 213-216.
14- Alessi,  j.,  Power,  j. F. and Zimmerman, D. C.  2000.  Effect of seeding date and population on water-use efficiency and safflower yield. Agron.J. 73: 783-
15-Ashri,  A., Zimmer, D. E., Urie, A. L., Cahaner, A . and marni, A . 1974. Evaluate of the word conection of safflower ( carthamust in ctoriusl ) IV . Yield and Yield components and their relationships. Cropsci . 14 : 799-802.
16-Beech, D. F. and Norman, M. j. T. 2002. The effect of time of planting on yattributes of varieties of safflower. Aust. j. Exp. Agric, Anim. Husb. 3: 140 -148.
17- Bohra, G. 2000.  Effect of levels of nitrogen and row spacing in safflower. Vol 63. No 23. P: 652.
18- FAO. 1993. Production year book 1992. Vol 46. FAO, UN, Rome, Italy.
19- Gubbles, G. H., and Dedio, W.2004. Effect of plant density and soil fertility and oil seed safflower genotypes. Canadian J.Plant Sci. 66: 521-527.
20-Hoag, B. k., Zubriski, J. C. and Geiszler, G. N. 2004. Effect of fertilizer treatment a row spacing on yield, quality and physiological response of safflower. Agron.J. 75:198 - 200.
21-Nasr, H. G., Katkhud, N. and Tannir, L. 2003. Effect of fertilization and papulation rate- spacing on safflower yield and other characteristics. Agron. J. 72: 683-684.
22-sharma, K. and Verma. A. 2002. Effect of plant population and row spacing on sunflower agronomy. Can. J. plant Sc. 75 491-499.
23-Singh, H. S. B., hauhum, Y. S. C. and Verma, G. S. 1992. Effect of row spacing and nitrogen level on yield of safflower in salt affected soils. Indian, J. Agron. 37:90-92.
24-Sounda, G. 1989. Effect of levels of nitrogen and plant papulations, yield crop Abs. Vol 42(11):801.
25-Werkniven, C. H. E. and Massantini, F. 1967. Effect of phosphorus and nitrogen placement on safflower growth and phosphorus absorbtion. Agron. J. 59: 169-171.
26-Yazdi-Samadi, B. and Zafar, M. 1980. Planting date, plant densities soil cultivation practices and irrigation regimes as factors in Ron irrigation safflower production. Indian. J. Agric. Res. 14: 65-72
27-Zope, R. E., Parlekar, D. S., Ghorpade, D. S. and Tambe, S. i. 1999. Effect of different row spacing on the growth and yield of safflower. Third Int. Safflower Conf. Beijing. China. PP: 34-39