اثر دور آبیاری و کاربرد کود دامی و زئولیت بر خصوصیات زراعی و عملکرد سیب زمینی رقم آگریا

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان

چکیده

به منظور بررسی دور آبیاری و زئولیت بر خصوصیات زراعی و عملکرد سیب زمینی رقم آگریا، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در بهار سال 1389 در حومه اراک به اجرا گذاشته شد. تیمار های اعمال شده شامل دور آبیاری در سه سطح 6 روز، 8 روز و 10روز به عنوان عامل اصلی در کرت اصلی قرار گرفت و در کرت های فرعی تیمار کود دامی و زئولیت در چهار سطح شامل: شاهد ( عدم استفاده از کود دامی و زئولیت)، کود دامی 20 تن + 4تن زئولیت، 40 تن کود دامی و 8 تن زئولیت. نتایج نشان داد که مصرف کود دامی و زئولیت بر صفات اندازه گیری شده در سطح احتمال1% معنی دار شد. با افزایش دور آبیاری از 6 روز به 10 روز عملکرد 7/19% کاهش یافت. اثر اصلی کود و زئولیت نشان داد که بیشترین عملکرد غده معادل 88/59 تن در هکتار از تیمار 20 تن کود دامی+4 تن زئولیت حاصل شد. اثر متقابل تیمار ها نشان داد بالاترین میانگین عملکرد کل محصول معادل 6/63 تن در هکتار از مصرف 20 تن کود دامی + 4 تن در هکتار زئولیت در دور آبیاری 6 روز بدست آمد که با تیمار دور آبیاری 8 روز و مصرف توأم 20 تن کود دامی +4 تن در هکتار زئولیت تفاوت معنی داری نداشت.

کلیدواژه‌ها


1- بیات، الف. و مدنی، ح. 1387. بررسی سطوح مختلف پتاسیم و فسفر در عملکرد سیب زمینی رقم آگریا، پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارک. گروه زراعت.
2- سبحانی، ع. و ق، نورمحمدی. و الف، مجیدی. 1381. اثرات تنش کم آبی و تغذیه پتاسیم بر روی عملکرد و برخی از خصوصیات سیب زمینی، مجله علوم کشاورزی، جلد 8 (3): صفحه 23-34.
3- حکمت شعار، ح. 1372. فیزیولوژی گیاهان در شرایط دشوار. (ترجمه) چاپ اول. انتشارات نیکنام.
4- رضایی، ع. و الف، سلطانی. 1383. زراعت سیب زمینی (ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 179 صفحه.
5- حسینخانی، ر. و ح، مدنی. و ن، ساجدی. 1389. بررسی تأثیر سطوح مختلف سولفات پتاسیم و زئولیت بر خصوصیات کیفی و عملکرد  سیب زمینی در منطقه اراک. نخستین همایش کشاورزی حفاظتی دانشگاه پیام نور اراک.
6- ملکوتی، م، ج. 1374. چگونگی استفاده از کود های شیمیایی و آلی در افزایش تولید سیب زمینی در ایران، معاونت آموزشی و تجهیز نیروی انسانی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی. نشریه فنی شماره1. 10 صفحه.
7- موسوی فضل و فائز نیا در سال های(1380) تأثیر تأخیر آبیاری و تاریخ برداشت بر خواص کمی و کیفی ارقام سیب زمینی. مجله نهال و بذر. جلد 15.ص 125-133.
8- مرتضوی بک، ا. و رئیسی، ف. 1379. تأثیر تأخیر آبیاری و تاریخ برداشت بر خواص کمی و کیفی ارقام کوزیما و مورن سیب زمینی. مجله نهال و بذر. جلد 16.ص 159-171.
9- موسوی فضل، ف. و فائزنیا، ف. 1382. اثر مقادیر آب و کود بر خصوصیات کمی و کیفی سیب زمینی. مجموعه مقالات یازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و ذهکشی ایران. ص، 237-294.
10- غلامی، الف. و ع، کوچکی.1380. میکوریزا در کشاورزی پایدار(ترجمه). انتشارات دانشگاه شاهرود.148 صفحه.
11- دهشیری، ع. و م، ر، احمدی. و ز، الف، سروستانی. 1380. عکس العمل ارقام ذرت به تنش آب. مجله علوم کشاورزی ایران: 32 (3): 659- 649.
12- صوفیان، م. 1362. بررسی ارقام مختلف سیب زمینی وتعیین میزان سازگاری آنها به شرایط مختلف محیطی. انتشارات مرکز تحقیقات همدان. 40-35.
13- رنجبرچوبه، م.، م. اصفهانی، م. کاووسی و م. ر. یزدانی، 1383. تاثیر آبیاری و مصرف زئولیت طبیعی بر عملکرد کمی و کیفی توتون کوکر347. پژوهش نامه ی علوم کشاورزی. جلد1. شماره ی2.
14- علیزاده، الف. و الف، مجیدی. و ق، نورمحمدی. 1383. تاثیر تنش خشکی و میزان نیتروژن خاک  بر جذب عناصر غذایی در ذرت رقم 704.  نشریه پژوهش درعلوم کشاورزی: 4 (1): 60-54.
15- منصوری فر، س. و همکاران، 1384. تاثیرتنش خشکی و کمبود نیتروژن برتغییرات کمی وکیفی سیب زمینی. مجله علوم کشاورزی ایران: 36 (3)، 637- 625.
16- موسوی فضل، س. و ف، فائزنیا. 1380. بررسی اثر مقادیر مختلف آب و کود ازت بر خصوصیات کمی وکیفی سیب زمینی. مجموعه مقالات یازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران.
17- للهگانی دزکی، ب.، کوچکی، ع. و نصیری محلاتی، م. 1383. ثر کود دامی و عمق کاشت بر مراحل فنولوژیکی و عملکرد غده سیب زمینی. مجله پژوهشهای زراعی ایران. جلد 4. (2). 355-347.
18- Al-Busaidi, A, T. Yamamoto and M. Irshad. 2007. The ameliorative effect of artificial zeolite on barley under saline Conditions, Jornal of Applied Sciences 7(16): 2272-2276.
19- Andres, L. 1992. Manure management and composting. Canadian organic Growers. Sci.122:433-437.
20- Blum, A. 1988. plant breeding for stress environment. CRC presses boca raton. USA Ceccarelli, S., S. Greando and M. Baum. 2005. participatory plant breeding in water limited environments. The 2nd international con ference on integrated approaches to sustain and improve plant production under drought stress. 24-28 Sep. Italy. L705.
21- Ebrel, D. D., K. A. Barbarick and T. M. Lai. 1995. Influence of NH4 exchanged clinoptilolite on nutrient concentrations in sorghum sudan grass. International Committee on Natural Zeolits. 491-504.
22- Edmeades, G. O., Bolanos, J., Lafitte, H. R, Rajaram, S., Pfeffer, W. and Fischer, R. A. 1989. Traditional approaches for breeding for drought resistance in cereals. In Drought Resistance in Cereals, edited by. F. W. G. Baker, pp. 27-52. Wallingford, Oxon: CAB International.
23- Fernandez, G. C. J. 1992. Effective selection criteria for assessing plant stress tolerance, In:Proceedings of the International Symposium on Adaptation of Vegtables and other Food Crops inTemperature and Water Stress, 257-270, Taiwan.
24- Hang, A.N. and D.E. Miller. 1986. Yield and physiological responses of potatoes to deficit, high frequency sprinkler irrigation. Agron. J. 78:436-440.
25-Iran Ministry of Agriculture, Department of statistics and technology of information, (2003).Agricultural databases in 1999-2000, No. 80.03. (In Persion).
26- Ibrahim, K.M., A. M. Ghrir and H. N. Khoury. 2001. Influence of Jordanian chabazite – philipsite tuffon nutrient concentration and yield of strawberry. Department of geology, University of Jordan, Amman, Jordan.
27- Gandar, P.W. and C. B. Tanner. 1976. Leaf growth, tuber growth and water potential in potatoes. Crop Sci. 16:534-538.
28- Kaduk, J. A. and Faber, J. 1995. Crestal structure of zeolite yas a function of ion exchang. RIGAKUJ. 12: 2, 14-34.
29- Kontt, J. E 1962. Handbook for Vegetable grower. University of California, Davis: USA. 245p.
30- Kim Ki Taek, and et al. 1998. RDA Journal of Horticulture Science.40 (1), p. 140-144.
31- Lal, R. and S. Lal. 1990. Crop Improvement Utilizing Biotechnology. Boca Raton: CRC Press.
32- Lauer, D. A. 1975. Limitation of animal waste replacement of in organic fertilizer. In: Energy Agriculture and waste management proc. Sci., Ann., Arbor., MI. pp. 409-432.
33- Levy, D. 1983. Water deficit enhancement of praline and amino nitrogen accumulation in potato plants and its association with susceptibility to drought. Physiologia plantarum. 57:1,169-173.
34- Loon, C. D. van. 1981. The effect of water stress on potato growth, development, and yield. Amer. Potato. J. 58: 51-69.
35- Noormandmoayed, F., Rostami, M. & Ghanadha, M. (2001. Evaluation of drought resistance indices in wheat. Iranian Journal of Crop Science, 32 (4), 795-805. (In Persion).
36- Steyn, J. M., Du Plessis, H.  F. and Nortje, P. F.. 1992. The influence of different water regimes on up-to-date potatoes. I. Vegetative development, photosynthetic rate and stomatal diffusive resistance. S. Afr. J. Plant Soil 9:113-117.
37- Sherman, R. 2005. Turf grass drought stress. University of Nebraska.
38- Thimmegowds, S. and Devakumar, N. 1993. Analysis of moistur stress on growth and tuber yield of potato. India. Agriculturist. 37: 3, 145-150.
39- Karafyllidis, D. I., N. Stavropoulos and D. Georgkis. 1996. The effect of water stress on the yielding capacity of potato crops and subsequent of seed tubers. Potato res. 39: 153-163.
40- Urotadze, S. L., T. A. Andronikashvili and G. V. Tsitishvili. 2002. Output of a winter wealth grown on enriched by Aloumontite containing rock. Book of Zeolite Abstracts.