تاثیر روش های مختلف خاکورزی و مدیریت بقایای گیاهی بر خصوصیات اگرومورفولوژیک گندم سرداری در شرایط دیم

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1  کارشناس ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک. گروه زراعت و اصلاح نباتات. اراک، ایران

چکیده

      به منظور مطالعه تاثیر روش های مختلف خاکورزی و مدیریت بقایای گیاهی بر خصوصیات اگرومورفولوژیک در گندم دیم سرداری، آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده نواری در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار درسال زراعی 1391-1390 اجرا شد. عوامل مورد بررسی شامل خاکورزی در چهار سطح با گاو آهن برگردان دار توام با دیسک، چیزل، خاکورز مرکب و کشت مستقیم و عامل بقایای گیاهی در چهار سطح سوزاندن، چراندن، کلش کامل و بدون کلش به ترتیب به عنوان فاکتور افقی و عمودی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد حداقل وزن سنبله در کشت مستقیم معادل 69/0 گرم بود که نسبت به روش استفاده از گاو آهن برگردان دار توام با دیسک 25% کاهش نشان داد و حداکثر وزن سنبله معادل 88/0 گرم در استفاده از چیزل به دست آمد که نسبت به روش استفاده از گاو آهن برگردان دار توام با دیسک 2% افزایش نشان داد. بیشترین عملکرد دانه معادل 81/909 کیلوگرم در هکتار از کشت مستقیم حاصل شد که نسبت به استفاده از دستگاه های گاو آهن برگردان دار توام با دیسک، خاکورز مرکب و چیزل به ترتیب 12، 17 و 24% عملکرد دانه را افزایش داد. اثر متقابل تیمارهای خاکورزی و مدیریت بقایای گیاهی نشان داد بیشترین عملکرد دانه معادل 50/990 و 63/946 کیلوگرم در هکتار به ترتیب از تیمار کشت مستقیم توام با چرانیدن و کشت مستقیم توام با سوزاندن حاصل شد.
 

کلیدواژه‌ها


اصل مقاله به زودی قابل دسترسی است

1- Alberta, E. 1995. Stubble Burning. ColumbiaBasin Agri. Res. Annual Report. 105-109.
2- Almasi, M. 1380. Principle of Agricultural Machinery.240 pages.
3- Borzali, M. 1386. Survey the effect of conservation and causal tillage on Cotton yield after various amounts of urea fertilizer. The first conservation Agriculture Conf. Payamenoor uni.3-4.( In persion).
4- Bauer, P. J., Fortnum, B. A.  and Frederick, J. R. 2010. Cotton responses to tillage and rotation during the turn of the century drought. Agronomy Journal، 102: 1145-1148. 
5- Bilalis, D., Karkanis, A., Patsiali, S. and Agriogianni, M. 2011. Performance Of Wheat Varieties (Triticum Aestivum L.) Under Conservation Tillage Practices In Organic Agriculture,1-6،2011.
6- Cornejo, J.F., Hallahan, C., Nehring, R. and Wechsler, S. 2010. Conservation tillage, pesticide use, and biotech crops in the U.S.A. Agricultural and Applied Economics Conf. Denver, Colorado, July 25-27, 2010.
7- Dibaii, R. 1389. Effect of conservation tillage and crop residue management on physical properties of soil and wheat yield in Mianab Shooshtar.The second national conference om agriculture and sustainable development. Shiraz Azad University.( In persion).
8- Hargreaves, J., C., Adl, M. S., and Warman, P. R. 2008. A review of the use of composted municipal solid waste in agriculture, Agric, Ecosys, Environ. 123: 1- 14.
9- Kazemini, A., Ghadiri, H. N. and Kamkar haghighi, 1387. Interaction of nitrogen and organic material on yield of dry land wheat. Agricultural science and technology journal. No 45.
10- Lal, R. 1995.The role of residue management in sustainable agricultural system.Adv.Agron.48:51-77.
11- Mazaheri.,D.Majnoonhoseini.N.1382.Basics of agriculture. Tehran university.( In persion).
12- Meskarbashi, M., Bakhshande, A. M., Nabipoor, M. andKashani, A. 1385. Effect of plant residues and the amount of fertilizer on grain yield and yield components of two wheat cultivars in Ahvaz. Agricultural journal.vol.29.NO.1.
13- Rezaiinejad, Y. andAfyooni, M. 1379. Effect of organic matter on soil chemical properties, attracting elements and yield of Zea mays. Agriculture science and technology journal, No.4.19-29.
14- Sumner, M. E., 2000. Beneficial use of effluents, wastes, and biosolids. Communication in Soil and Plant Analyses, 31: 1701- 1715.
15- Wiatrak, P. J., Wright, D.L., Marois, J. J., Koziara, W. and Pudelko, J. A. 2005. Tillage and nitrogen application impact on cotton following wheat. Agronomy Journal, 97: 288-293.