تاثیر تاریخ های کاشت مختلف بر میزان پروتئین و اجزای عملکرد ارقام سورگوم علوفه ای در منطقه اصفهان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

برای تخمین اثرات تاریخ های کاشت بر اجزای عملکرد و میزان پروتئین ارقام سورگوم علوفه ای، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی لورک دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1392 اجرا شد. طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار مورد استفاده قرار گرفت. کرت های اصلی شامل تاریخ های کاشت 15 خرداد و 30 خرداد و کرت های فرعی شامل 4 رقم سورگوم سرعصایی، اسپیدفید، پگاه و سوفرا بود. تاریخ کاشت اثر معنی داری بر ارتفاع، شاخص سطح برگ، عملکرد تر علوفه و عملکرد خشک ساقه داشت. اثرات رقم نیز بر ارتفاع گیاه، شاخص سطح برگ، عملکرد تر ساقه، عملکرد تر برگ، عملکرد تر کل علوفه، عملکرد خشک ساقه و عملکرد خشک کل معنی دار بود. درصد پروتئین به طور معنی داری تحت تأثیر اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم قرار نگرفت. اما عملکرد تر ساقه، عملکرد تر برگ، عملکرد تر کل، عملکرد خشک ساقه، عملکرد خشک برگ و عملکرد خشک کل علوفه به طور معنی داری تحت تأثیر اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم قرار گرفتند. براساس نتایج، به نظر می رسد کاشت رقم اسپیدفید به دلیل تولید علوفه تر و خشک بالا در تاریخ کاشت 30 خرداد مناسب باشد. درصد پروتئین علوفه بین ارقام یکسان بوده و تفاوت معنی داری میان آن ها مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


1- Alhassan, U., Yeye, M. Y., Aba, D. A. and Alabi, S. O. 2008. Correlation and path coefficient analyses for agronomic and malting quality traits in some sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench) geotypes. Journal of Food, Agriculture and Environment. 6(3&4): 285-288.
2- Ali, H., Afzl, M. N., Ahmad, S. and Muhammad, D. 2009. Effect of cultivars and sowing dates on yield and quality of Gossypium hirsutum L. crop. Journal of Food, Agriculture and Environment. 7(3&4): 244-247.
3- Broumand, P., Rezaei, A., Soleymani, A., Shahrajabian, M. H. and Noory, A. 2010. Influence of forage clipping and top dressing of nitrogen fertilizer on grain yield of cereal crops in dual purpose cultivation system. Research on Crops. 11(3): 603-613.
4- Carmi, A., Aharoni, Y., Edelstein, M., Umiel, N., Hagiladi, A., Yosef, E., Nikbacht, M., Zenou, A. and Miron, J. 2006. Effects of irrigation and plant density on yield, composition and in vitro digestibility of a new forage sorghum variety, Tal, at two maturity stages. Animal Feed Science and Technology. 131: 120-132.
5- Evitayani, Warly, L., Fariani, A., Ichinohe, T., Hayashida, M., Abdul Razak, S. A. and Fujihara, T. 2006. Macro mineral distribution of forages in South Sumatra during rainy and dey seasons. Journal of Food, Agriculture and Envieonment. 4(2): 155-160.
6- Kasozi, S. M., Bashaasha, B. and Ochwoh, V. 2005. Economics of sorghum production and soil fertility management in Kabale Highlands, Uganda. Journal of Food, Agriculture and Environment. 3(3&4): 105-109.
7- Khoshkharam, M., Rezaei, A., Soleymani, A. and Shahrajabian, M. H. 2010. Effect of tillage and residue management on yield components and yield of maize in second cropping after barley. Research on Crops. 11(3): 659-666.
8- Mirshekari, B., Hamidi, J. and Ramazni Zadeh, A. 2011. Phenology and yield of cumin at different sowing dates and planting patterns. Journal of Food, Agriculture and Environment. 9(1): 385-387.
9- Odunze, A. C., Tarawali, S. A., de Haan, N. C., Akoueguon, E., Amadji, A. F., Schultze-Kraft, R. and Bawa, G. S. 2004. Forage legumes for soil productivity enhancement and quality fodder production. Journal of Food, Agriculture and Environment. 2(2): 201-209.
10- Shahrajabian, M. H., Soleymani, A. and Naranjani, L. 2011. Grain yield and forage characteristics of forage sorghum under different densities and nitrogen levels in second cropping after barley in Isfaha, Iran. Research on Crops. 12(1): 68-78.
11- Soleymani, A., Shayanfar, M., Golparvar, A. R., Shahrajabian, M. H. and Naranjani, L. 2011. Response of different sunflower cultivars to various planting densities. Research on Crops. 12(1): 134-138.