واکنش محتوای نسبی آب برگ، پروتئین دانه، عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم به سالیسیلیک اسید و آسکوربیک اسید

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد زراعت، وزارت جهاد کشاورزی، اراک، ایران

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر سالیسیلیک اسید و آسکوربیک اسید بر محتوای نسبی آب برگ، پروتئین دانه، عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم، آزمایشی به صورت بلوک­های کامل تصادفی در چهار تکرار درسال 1394-1393 انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل عدم محلولپاشی، محلولپاشی با آب مقطر، محلولپاشی با 100 و 200 میلیگرم در لیتر آسکوربیک اسید، محلولپاشی با 100 و 200 میلیگرم در لیتر سالیسیلیک اسید، محلولپاشی با100میلیگرم در لیتر سالیسیلیک اسید توأم  با 100 میلیگرم در لیتر آسکوربیک اسید، محلولپاشی با 200 میلیگرم در لیتر سالیسیلیک اسید توأم با100 میلیگرم در لیتر آسکوربیک اسید، محلولپاشی با 100 میلیگرم در لیتر سالیسیلیک اسید توأم با 200 میلیگرم در لیتر آسکوربیک اسید، محلولپاشی با 200 میلیگرم در لیتر سالیسیلیک اسید توأم با 200 میلیگرم در لیتر آسکوربیک اسید بودند. نتایج نشان داد بیشترین تعداد دانه در سنبله و درصد پروتئین دانه  از محلولپاشی با 200 میلیگرم در لیتر آسکوربیک اسید و 200 میلیگرم در لیتر سالیسیلیک اسید حاصل شد. با محلولپاشی 200 میلیگرم در لیتر سالیسیلیک اسید توأم با 200 میلیگرم در لیتر آسکوربیک اسید وزن هزار دانه به میزان 17 درصد نسبت به شاهد افزایش نشان داد. بیشترین محتوای آب نسبی برگ از محلولپاشی با 100 میلیگرم در لیتر سالیسیلیک اسید توأم  با 200 میلیگرم در لیتر آسکوربیک اسید حاصل شد. بیشترین عملکرد دانه (5/1712کیلوگرم در هکتار) از محلولپاشی با 200 میلیگرم در لیتر سالیسیلیک اسید توأم با 100 میلیگرم در لیتر آسکوربیک اسید حاصل شد. به­طور کلی نتایج نشان داد که در شرایط تنش خشکی با محلول­پاشی توأم سالیسلیک اسید و آسکوربیک اسید میتوان به عملکرد کمی و کیفی مطلوب رسید.  

کلیدواژه‌ها