تاثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و سطوح نیتروژن برعملکرد کمی وکیفی گلرنگ بهاره

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، باشگاه پژوهشگران جوان، اراک، ایران

چکیده

   به منظور بررسی اثرات تاریخ کاشت، تراکم بوته و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد کمی وکیفی گلرنگ بهاره رقم محلی اصفهان آزمایشی بصورت دو ساله درسالهای زراعی1387و1389 در اراک اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل دو تاریخ کاشت 20 اردیبهشت ماه و 20خرداد ماه به عنوان کشت تاخیری و سطوح مختلف نیتروژن شامل 46، 92 و 138 کیلوگرم در هکتار، نیتروژن از منبع اوره و تراکم های گیاهی 400 و 800 هزار بوته در هکتار بود. بیشترین عملکرد دانه به میزان 3101 کیلوگرم و همچنین بیشترین عملکرد روغن به میزان999 کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار تاریخ کاشت20 اردیبهشت ماه و مصرف 138کیلوگرم نیتروژن در هکتار و تراکم 800 هزار بوته در هکتار بود. نتایج حاصله نشان داد تاریخ کاشت 20 اردیبهشت ماه با بهره گیری بهتر از شرایط محیطی عملکرد بیشتری را تولید کرد. تاریخ کاشت20 اردیبهشت نسبت به کشت تاخیری در اراک زمان مناسب تری برای کشت و تولید گلرنگ بهاره با عملکرد مطلوب می باشد. تراکم تاثیر بسیاری در عملکرد روغن گلرنگ بهاره دارد و بر اساس نتایج فوق تراکم 800 هزار بوته در هکتار نسبت به تراکم 400 هزار بوته در هکتار تاثیر مسقیم در عملکرد روغن گلرنگ بهاره دارد.

کلیدواژه‌ها