واکنش خصوصیات کمی و کیفی ذرت علوفه‌ای به عناصر پرمصرف و عنصر روی در نظام‌های زراعی رایج و اکولوژیک

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

این آزمایش در منطقه خنداب استان مرکزی بخش قره چای، اراضی روستای مانیزان به صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. کرت­های اصلی شامل تیمارهای کودی به صورت تلفیقی در شش سطح، کودهای NPKبراساس 100، 75 و 50% توصیه آزمایشگاه، کودهای NPKبراساس 75% توصیه آزمایشگاه + 10 تن در هکتار کود دامی، کودهای NPKبراساس 50% توصیه آزمایشگاه +25 تن در هکتار کود دامی و40 تن در هکتار کود دامی و کرت­های فرعی شامل محلول­پاشی با غلظت­های مختلف سولفات روی در سه سطح شامل شاهد (بدون محلول­پاشی)، محلول­پاشی با سولفات روی دو وچهار در هزار در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد، بیشترین عملکرد علوفه معادل92291 کیلوگرم در هکتار از تیمار مصرف 40 تن کود دامی حاصل شد که با تیمار مصرف 75% کود پایه توام با مصرف 10 تن در هکتار کود دامی با عملکرد معادل 88845 کیلوگرم در هکتار اختلاف     معنی­داری نداشتند. همچنین محلول­پاشی با سولفات روی با غلظت 4 در هزار بیشترین عملکرد علوفه (87379 کیلوگرم در هکتار) را تولید نمود. بیشترین درصد پروتئین (59/12%) از تیمار مصرف 40 تن کود دامی حاصل شد. همچنین سولفات روی با غلظت 4 در هزار بیشترین درصد پروتئین (73/18%) را تولید کرد. با محلول­پاشی دو و چهار درهزار سولفات روی، غلظت روی دانه به ترتیب 9/8 و 08/23% نسبت به شاهد افزایش نشان داد. بطور کلی نتایج نشان داد که با مصرف 75% توصیه کود پایه و مصرف 10 تن در هکتار کود دامی توام با محلول­پاشی سولفات روی با غلظت 4 در هزار می­توان به عملکرد کمی و کیفی مطلوب دست یافت.

کلیدواژه‌ها