تاثیر منابع کودی بر غلظت عناصر پرمصرف و کم مصرف در نسبت‌های کشت مخلوط رازیانه و اسپرس

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران. ایران.

2 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد. ایران.

3 گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. مازندران. ایران.

چکیده

به منظور بررسی تاثیر منابع کودی و الگوهای کشت مخلوط بر میزان عناصر در علوفه دو گیاه رازیانه و اسپرس، آزمایشی به صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد در دو فصل زراعی 94-1393 و 95-1394 انجام گرفت. پنج منبع کودی به عنوان عامل اصلی شامل: کود دامی 100٪، کود دامی 75٪ + کود شیمیایی 25٪، کود دامی 50٪ + کود شیمیایی 50٪، کود دامی 25٪ + کود شیمیایی 75٪، کود شیمیایی 100٪ و الگوی کشت به عنوان عامل فرعی در پنج سطح شامل: رازیانه 100٪، رازیانه 75٪ + اسپرس 25٪، رازیانه 50٪ + اسپرس 50٪، رازیانه 25٪ + اسپرس 75٪ و اسپرس 100٪ در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که بیشترین غلظت عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم و آهن، منگنز و مس مربوط به منبع تغذیه‌ای شیمیایی در هر دو گیاه رازیانه و اسپرس بود. بیشترین غلظت پتاسیم گیاه رازیانه در هر دو سال زراعی مربوط به تیمار کود شیمیایی با 4/31 میلی‌گرم بر گرم در الگوی کشت 25 درصد رازیانه +75 درصد اسپرس به-دست آمد، که در سال اول 15 درصد و در سال دوم 10 درصد افزایش نسبت به تیمار 100 درصد کود دامی در این سطح الگوی کشت داشت. همچنین بیشترین غلظت نیتروژن گیاه اسپرس در سال اول و دوم مربوط به الگوی تک کشتی اسپرس تغذیه شده با کود شیمیایی به ترتیب با 5/38 و 9/39 میلی‌گرم بر گرم بود. بنابراین می‌توان بیان کرد کود شیمیایی به تنهای و یا ترکیب کود دامی با کود شیمیایی به دلیل معدنی‌شدن تدریجی عناصر، دسترسی و فراهمی بیشتر عناصر با نیاز گیاه در تک کشتی و کشت مخلوط می‌تواند نقش مهمی در جذب و غلظت عناصر گیاه و به دنبال آن افزایش عملکرد ایفا کند.

کلیدواژه‌ها