تجزیه و تحلیل همبستگی کودهای زیستی نیتروژنه و فسفره بر خصوصیات کیفی و کمی آفتابگردان (Helianthus annuus L.)آجیلی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

ندارم

چکیده

این بررسی با هدف تعیین همبستگی بین خصوصیات کیفی و کمی در اثر استفاده کودهای بیولوژیک نیتروژنه و فسفره بر آفتابگردان آجیلی، همچنین تعیین همبستگی بین صفات کیفی و کمی با یگدیگر با استفاده از ضرایب همبستگی صورت پذیرفت. طرح آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک‌های کاملاً تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار داده شد. فاکتورهای آزمایش، چهارسطح کود بیولوژیک نیتروژن شامل: نیتروکسین، سوپرنیتروپلاس، نیتروکارا، و شاهد و چهار سطح کود بیولوژیک فسفر شامل: فسفات بارور2، بیوزر، سوپر پلاس و شاهد بودند. نتایج این آزمایش نشان داد که بین کودبیولوژیک نیتروژنه با ارتفاع بوته همبستگی مثبت (**533/0) وجود دارد، همچنین همبستگی منفی در استفاده از کودهای بیولوژیک فسفره با قطرساقه (**491/0-)، قطرطبق (**563/0-)، وزن هزار دانه (**331/0-) و درصد چربی(**412/0-) مشاهده شد. در همین راستا همبستگی مثبت و معنی‌داری در استفاده از کودهای بیولوژیک فسفره با عملکرد‌ روغن(یک مترمربع) (*335/0) مشاهده گردید. بین عملکرد دانه و تعداد دانه در طبق (**576/0)، وزن هزار دانه (**519/0)، عملکردبیولوژیک(**319/0)، شاخص برداشت (**716/0)، درصد پروتئین (**480/0)، عملکرد‌ روغن (یک مترمربع) (**825/0) و عملکرد پروتئین(یک مترمربع) (**858/0) همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود دارد. همبستگی‌ مثبت و معنی‌داری بین قطر ساقه با (قطر طبق، وزن هزار دانه، درصدپروتئین و درصدچربی و عملکرد روغن (یک مترمربع) مشاهده می‌شود. قطر طبق نیز با درصد پروتئین(*328/0) و درصد چربی(*290/0) همبستگی مثبتی و معنی داری دارد. بین تعداد دانه در طبق با (درصد پروتئین(**550/0)، عملکرد روغن (یک مترمربع) (**504/0) و عملکرد پروتئین(یک مترمربع) (**617/0) همبستگی مثبت و معنی‌دار وجود دارد. عملکرد بیولوژیک نیز با وزن هزار دانه (*285/0)، شاخص برداشت (**432/0)، عملکرد‌ روغن(یک مترمربع) (**389/0) و عملکرد پروتئین(یک مترمربع) (*311/0) دارای همبستگی مثبتی و معنی‌داری می‌باشد. بین شاخص برداشت و تعداد دانه در طبق، درصدپروتئین، عملکرد‌ روغن (یک مترمربع) و عملکرد پروتئین(یک مترمربع) نیز همبستگی بالایی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها