بررسی برهمکنش اسید هیومیک و نانو ذرات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم وتکنولوژی بذر، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران.

2 2- گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

3 3- گروه علوم وتکنولوژی بذر ، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران.

چکیده

به منظور بررسی تاثیر کاربرد هیومیک اسید و نانو ذرات روی بر عملکرد لوبیا چیتی رقم تلاش، آزمایش مزرعه ای در منطقه شازند استان مرکزی انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1392-1393 اجرا شد. عوامل آزمایش شامل محلولپاشی با کود آلی هیومیک اسید در چهار سطح (صفر، 5/0، 1 و 5/1 میلی لیتر در لیتر) به عنوان عامل اصلی و عامل دوم شامل محلول پاشی با کود نانو ذرات روی در چهار سطح (صفر، 5/0، 1 و 5/1 میلی لیتر در لیتر) بود. نتایج نشان داد کاربرد کود آلی و کود نانو روی اثر معنی داری بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی داشت به نحوی که بیشترین عملکرد دانه (3370 کیلوگرم در هکتار) از محلول پاشی لوبیا چیتی با 5/1 میلی لیتر در لیتر هیومیک اسید و 5/1 میلی لیتر در لیتر نانو کود روی بدست آمد. با محلول پاشی 1 میلی لیتر در لیتر هیومیک اسید توام با 5/1 میلی لیتر در لیتر نانو کود روی شاخص برداشت نسبت به شاهد 9/7 % افزایش یافت. نتایج کلی نشان داد با محلول پاشی 1 میلی لیتر در لیتر هیومیک اسید توام با 5/1 میلی لیتر در لیتر نانو کود روی از طریق بهبود اجزای عملکرد می توان به عملکرد مطلوب در لوبیا چیتی رقم تلاش دست یافت.

کلیدواژه‌ها