بررسی اثرات کرم خاکی و کمپوست بر خصوصیات خاک و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی مریم گلی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، استادیار گروه زراعت، چالوس، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثرات کمپوست و کرم خاکی (Essina Foetida) بر مؤلفه‌های خاک و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی مریم‌گلی (Salvia officinalis) آزمایشی به‌صورت فاکتوریل سه عاملی شخصی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار به‌صورت گلدانی در سال 1393 در شهرستان چالوس به اجرا درآمده تیمارها شامل 1- کرم خاکی با سطوح کاربرد (صفر، 10 و 20 نخ) 2- کمپوست با سطوح مصرف (صفر و 30 گرم در هر گلدان) و 3- نوع بافت خاکی (شنی و رسی) بود. صفات مورد ارزیابی شامل وزن خشک گیاه، مقدار اسانس، ظرفیت تبادل کاتیونی، درصد ماده آلی، پی‌اچ، هدایت الکتریکی و درصد نیتروژن خاک بود. بیش‌ترین وزن خشک و مقدار اسانس گیاه و  بالاترین درصد نیتروژن خاک (047/0)، درصد ماده آلی (53/1) و ظرفیت تبادل کاتیونی (66/23) در تیمار کاربرد کرم خاکی (20 نخ) در مصرف کمپوست (30 گرم) حاصل شد و هدایت الکتریکی خاک با کاربرد کرم‌خاکی افزایش نشان داد. افزایش وزن خشک و مقدار اسانس گیاه تحت تأثیر تیمار کاربرد کرم خاکی و مصرف کمپوست موجب افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی، درصد ماده آلی و درصد نیتروژن خاک شد.

کلیدواژه‌ها