تاثیر محلول پاشی آهن، روی و منگنز بر میزان عناصر دانه و عملکرد سورگوم

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

اجرای این طرح در سال 1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه پیام نور فرمهین صورت گرفت. طرح در غالب بلوک کامل تصادفی در 4 تکرار و هر تکرار شامل 8 کرت اجرا شد. تیمارها شامل محلولپاشی عناصر روی، آهن، منگنز، آهن و منگنز، آهن و روی، روی و منگنز، آهن، روی، منگنز و تیمار شاهد بود.  مصرف کودها به صورت محلولپاشی با غلظت 5 در هزار و کودهای مورد استفاده از نوع سولفاته بود. محلولپاشی در دو مرحله ساقه دهی و ظهور گل تاجی صورت گرفت. نتایج نشان داد که اثر تیمار بر میزان نیتروژن، فسفر، پتاسیم، آهن، روی، منگنز، عملکرد دانه، عملکرد علوفه تر و عملکرد علوفه خشک معنی دار شد. اثر تیمار بر عملکرد دانه با سطح احتمال 1 درصد معنی دار شد و بالاترین عملکرد دانه 75/5 تن در هکتار در تیمار محلول پاشی توام آهن، روی و منگنز و پایین ترین عملکرد دانه نیز در تیمار شاهد به میزان 72/4 تن در هکتار به دست آمد.
 

کلیدواژه‌ها