دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 (بهار 1393) 31، بهار 1393، صفحه 195-290 
3. بررسی اثر سولفات روی بر برخی شاخص های کیفی و غلظت روی دانه برنج رقم شیرودی

صفحه 219-227

سید حسام‏الدین حسین‏زاده؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ بابک دلخوش؛ سلمان دستان