دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 (زمستان 1392) 30، زمستان 1392، صفحه 99-193 
7. تاثیر سطوح مختلف تنش شوری بر رشد گیاهچه ارقام گلرنگ در شرایط گلخانه-ای

صفحه 173-183

اسماعیل قلی نژاد؛ آسیه مجلسی؛ سید جواد طالب زاده؛ وحید سلمان پور؛ نورعلی ساجدی