دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 (پاییز 1392) 29، پاییز 1392، صفحه 1-98 
1. اثر تکنیک های مختلف پرایمینگ بر شاخص های جوانه زنی و قدرت بذر آفتابگردان (Helianthus annuus)

صفحه 5-16

سحر باصرکوچه باغ؛ فرهاد فرح وش؛ بهرام میرشکاری؛ فرخ رحیم زاده خویی؛ حمداله کاظمی اربط


7. اثر تراکم کاشت و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد علوفه ژنوتیپ‌های سورگوم

صفحه 73-86

اسحق میرحسن زاده؛ محمدرضا توکلو؛ مجید رحیمی زاده


8. تاثیر کاربرد باکتری حل کننده فسفات (Pseudomonas putida) بر عملکرد و اجزاء عملکرد لاین های سویا M7,M9,TMS

صفحه 87-97

آقا محمد علیجانی؛ مجتبی جعفرزاده کنارسری؛ خسرو استکی اورگانی؛ امین فرنیا