دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 (تابستان 1393) 32، تابستان 1393