دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 (تابستان 1392) 28، تابستان 1392 
5. ارزیابی شرایط تغییر اقلیم و اثر آن بر روی تقویم زراعی کشت گندم در مشهد

صفحه 341-356

سید علی اصغر مروت؛ حسین ابراهیمی؛ کیومرث بخش کلارستاقی