دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 (بهار 1392) 27، بهار 1392 
5. اثرات پیش تیماردهی بذر و تراکم کاشت بر عملکرد علوفه ذرت سیلوئی (SC704) در کشت های تأخیری

صفحه 253-262

فرشید علی پور ابوخیلی؛ حمید رضا مبصر؛ مسعود محسنی؛ الیاس رحیمی پطرودی