دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 (پاییز 1391) 25، پاییز 1391 
4. اثرات محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم شیرودی

صفحه 47-55

سید حسام الدین ‏حسین‏زاده؛ عبد المجید مهدوی دامغانی؛ بابک دلخوش؛ علی محدثی