دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 (پاییز 1390) 21، آبان 1390 
1. تغییرات درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت تاثیر کاربرد مقادیر نیتروژن، منیزیم و منگنز

صفحه 5-16

علیرضا پازکی؛ محمد قاضی پیرکوهی؛ امیر حسین شیرانی راد؛ محسن بیگدلی؛ داوود حبیبی


4. تاثیر کاربرد نیتروژن و فسفر بر برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و طول عمر پس از برداشت گل نرگس

صفحه 39-51

مسعود زاده باقری؛ اسدالله سهراب نژاد؛ عبدالحسین ابوطالبی جهرمی،؛ شهرام شرف زاده