دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 (تابستان 1390) 20، تابستان 1390 
2. بررسی رابطه میان غلظت کلروفیل برگ و عملکرد چغندرقند با استفاده از کلروفیل متر دستی(SPAD)

صفحه 355-365

شادی جواهری؛ محمد عبداالهیان نوقابی؛ علی کاشانی؛ داوود حبیبی؛ حمید نوشاد