دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 (بهار 1390) 19، بهار 1390 
1. بررسی تأثیر کاربرد فاضلاب خام خانگی بر تجمع عناصر سنگین در نهال زیتون

صفحه 225-235

خسرو استکی اورگانی ؛ ابراهیم پذیرا؛ پیام نجفی؛ عبدالامیر معزی


7. تأثیر باکتری های محرک رشد وکود نیتروژن بر صفات های کمی و کیفی آفتابگردان رقم آذرگل

صفحه 301-313

رامتین محمدورزی؛ داوود حبیبی؛ سعید وزان؛ علیرضا پازکی؛ توحید نورالوندی


8. بررسی اثرات تابش گاما بر عملکرد دانه و صفات مرفولوژیکی وابسته به ورس در برنج (Oryza sativ L.) رقم طارم هاشمی

صفحه 315-324

محمد مرادی؛ عباسعلی دهپور جویباری؛ حمیدرضا مبصر؛ الیاس رحیمی پطرودی؛ محمد رحمانی