دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 (زمستان 1389) 18، زمستان 1389 
1. تأثیر محدودیت منبع بر عملکرد و شاخص های رشد ذرت دانه ای KSC704 در شرایط تنش خشکی

صفحه 113-124

میثم اویسی؛ محمدجواد میرهادی؛ حمید مدنی؛ قربان نورمحمدی؛ رضا ضرغامی


3. تاثیر تاریخ کاشت بر روند تجمع مواد فتوسنتزی در دانه ارقام مختلف برنج درکشت مستقیم

صفحه 133-145

مصطفی بشرخواه؛ سید علیرضا ولد آبادی؛ جهانفر دانشیان؛ عبدالرحمن عرفانی


5. ارزیابی تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف سیب زمینی در تبریز

صفحه 159-168

الناز فرج زاده معماری تبریزی؛ مهرداد یارنیا؛ وحید احمدزاده؛ نوشین فرج زاده


6. مطالعه اثرات پتاسیم، مس و روی بر عملکرد گندم در شرایط تنش رطوبتی

صفحه 169-177

حمیدرضا مبصر؛ حسین حیدری شریف آباد؛ حمید مدنی


10. اثر تاریخ نشاکاری بر صفات کمی و کیفی توتون گرمخانه‌ای رقم K326

صفحه 213-223

یعقوب یعقوبی؛ سبحان‌الله قنبری؛ حمیدرضا مبصر؛ عبدالرحیم مهدوی؛ سید علی صادقی