دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 (تابستان 1389) 16، تابستان 1389 
1. تأثیر پرایمینگ بذر بر خصوصیات جوانه زنی بذر تریتیکاله در شرایط تنش شوری

صفحه 303-318

حمیدرضا خزاعی؛ احمد نظامی؛ مجید دشتی؛ حمید رضا مهرآبادی


2. بررسی واکنش ارقام کلزا به تاریخ های مختلف کاشت در منطقه کرج

صفحه 319-331

امیرحسین شیرانی راد؛ عباس دهشیری؛ سارا علی جراحی


3. بررسی مدیریت تلفیقی علف های هرز ذرت (Zea mays L.) در استان قزوین

صفحه 333-346

امیرحسین شیرانی راد؛ راحله رستمی؛ فریبا میقانی؛ اسکندر زند


7. تاثیر فصل کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام بهاره کلزا در رژیم های مختلف رطوبتی

صفحه 401-414

حسین ورسه؛ امیرحسین شیرانی راد،؛ قربان نورمحمدی؛ بابک دلخوش؛ بهاره ورسه