دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 (بهار 1389) 15، بهار 1389 
1. تأثیر مدیریت زمان بر عملکرد محصول کلزا از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی استان قزوین

صفحه 191-203

سید ایرج حسینی؛ سید مهدی میردامادی؛ شقایق خیری؛ سعید سیف زاده


2. نتایج کاربرد سیلیس و پتاسیم بر شاخص‌های زراعی و عملکرد دانه برنج رقم طارم هاشمی

صفحه 204-217

مرتضی سام دلیری؛ حمیدرضا مبصر؛ سلمان دستان؛ آرش قاسمی میانایی


3. اثر زمان و مقدار محلول پاشی متانول بر رشد و عملکرد توتون ویرجینیا رقم کوکر ۳۴۷

صفحه 219-231

کاوه سبک رو فومنی؛ محمدنقی صفرزاده؛ مهدی رنجبر چوبه؛ جهانفر دانشیان؛ کامیار سبک رو فومنی


7. بررسی اثر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی رقم آگریا و لیدی روزیتا در منطقه اراک

صفحه 275-283

شهاب خاقانی؛ محمد علی مشیدی؛ شهره خاقانی؛ سپیده رحمتی؛ فاطمه رجائی