دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 (زمستان 1388) 14، زمستان 1388 
3. نتایج کاربرد سایکوسل بر عملکرد و اجزای عملکرد جو در تاریخ های مختلف کاشت در مازندران

صفحه 113-127

رضا رحیمی بالادزایی؛ نبی‌اله نعمتی؛ حمیدرضا مبصر؛ سلمان دستان


5. مطالعه اثر متقابل کود نیتروژن و آبیاری شیاری بر عملکرد کمی و کیفی توتون گرمخانه ای رقم کوکر 347

صفحه 145-157

کامیار سبک رو فومنی؛ محمد حسن بیگلویی؛ محمد حسین برزگرخو؛ جهانفر دانشیان؛ محمد حسین اسیمی؛ کاوه سبک رو فومنی


8. مقایسه ارقام و لاین های امید بخش جو تحت شرایط شوری آب در منطقه رودشت اصفهان

صفحه 179-191

مهرداد مرادمند؛ محمدرضا نادری درباغشاهی؛ مهرداد محلوجی؛ اصغر رستمی