دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 (تابستان 1388) 12، تابستان 1388 
4. بررسی آماری اثرات تنش آبیاری بر صفات فنولوژی و زراعی ژنوتیپ های لوبیا سفید

صفحه 367-378

میلاد صفاپور؛ شهاب خاقانی؛ محسن امیرآبادی؛ مریم تیموری؛ محمد کاظم بزیان


8. بررسی جنبه های زراعی و اقتصادی زراعت مخلوط زعفران و بابونه در منطقه اصفهان

صفحه 414-423

محمدرضا نادری درباغشاهی؛ علیرضا پازکی؛ علیرضا بنی طباء؛ علیرضا جلالی زند