دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 (زمستان 1387) 10، زمستان 1387 
2. تاثیر دور آبیاری و کاربرد مقادیر نیتروژن بر عملکرد علوفه خشک و راندمان مصرف آب ذرت سینگل کراس 704 در استان مازندران

صفحه 122-135

رضا رضایی سوخت آبندانی؛ علی چراتی آرائی؛ داوود اکبری نودهی؛ حمیدرضا مبصر؛ مهدی رمضانی


3. بررسی آنالیز رشد گلرنگ بهاره وتاثیر آن بر عملکرد در شرایط آب و هوایی اراک

صفحه 136-154

حسن طهماسبی زاده؛ ناصر خدابنده؛ حمید مدنی؛ ایمان فراهانی


6. بررسی میزان و تقسیط کود نیتروژن بر درصد پروتئین و آمیلوز دانه برنج

صفحه 180-188

سمانه مشایخی؛ الهیار فلاح؛ حمید مدنی؛ نورعلی ساجدی


7. تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژنه برکارآیی مصرف نیتروژن و شاخص برداشت دو رقم گندم پاییزه

صفحه 190-203

مجید نجاری صادقی؛ بهرام میرشکاری؛ سحر باصر کوچه باغ؛ شیرین الهیاری