دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 (پاییز 1387) 9، پاییز 1387 
7. تاثیر تراکم بوته و مقادیر کود نیتروژن در عملکرد علوفه تر و برخی صفات فیزیولوژیکی سورگوم علوفه ای

صفحه 83-91

ایمان فراهانی؛ محمدرضا نادری درباغشاهی؛ ناصر خدابنده؛ حسن طهماسبی زاده؛ مجتبی جعفری بنیاد