دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 (تابستان 1387) 8، تابستان 1387 
2. اثر مصرف مقادیر متانول و روی بر خصوصیات کمی و کیفی بادام زمینی در گیلان

صفحه 339-351

رضا پیله وری خمامی؛ محمدنقی صفرزاده ویشکایی؛ نورعلی ساجدی؛ محمد رسولی؛ مرتضی مرادی