دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 (زمستان 1386) 6، زمستان 1386 
2. مطالعه اثرات دما برفنولوژی رشد، عملکرد و اجزای عملکرد هیبریدهای ذرت درمنطقه جیرفت

صفحه 117-133

محمد حسن شیرزادی؛ رجب چوکان؛ حسین حیدری شریف آباد؛ محمد جواد میرهادی؛ حمید مدنی


6. بررسی مدل رقابتی گندم و چچم در شرایط تغذیه ای مختلف

صفحه 175-188

محمد امین مکوندی؛ مسعود لطیفیان؛ ابراهیم سلیمان نژادیان