دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 (پاییز 1386) 5، پاییز 1386 
3. بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام کلزای بهاره در منطقه اصفهان

صفحه 27-44

حمیدرضا جوانمرد؛ امیر حسین شیرانی راد؛ سید علیرضا بنی طباء؛ محمدرضا نادری درباغشاهی


5. مقایسه ژنوتیپ های گندم نان بر اساس شاخص های تحمل به خشکی

صفحه 62-73

فرزاد بابایی؛ عباس ملکی؛ حامد چهارسوقی امین؛ حجت مرادخانی؛ جعفر احمدی