دوره و شماره: دوره 1، شماره 2 (زمستان 1385) 2، زمستان 1385 
2. اثر تنش خشکی بر عملکرد واجزای عملکرد دانه در چهار رقم گندم دروم(Triticum durum L. )

صفحه 93-102

سیروس اسدپور؛ حمید مدنی؛ کیومرث کلارستاقی؛ علیرضا محمدی


6. بررسی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی متیل استر منداب به عنوان سوخت بیودیزل

صفحه 141-149

حسین باخدا؛ مرتضی الماسی؛ سعید مینایی؛ حمید مشهدی میغانی


7. بررسی برخی عوامل موثر بر ضایعات آرد و نان در نانوایی های مشهد

صفحه 151-160

کیومرث کلارستاقی؛ مهدی کاظمی کاخکی؛ مهران منصوری ترشیزی؛ نوید علیدادی عبدل آباد