دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 (پاییز 1393) 33، پاییز 1393 
3. مطالعه تاثیر کم آبیاری و نیتروژن بر صفات فیزیولوژیک اکوتیپ های گیاه حنا Lawsonia inermis)) در منطقه جیرفت

صفحه 29-46

حسن سرحدی؛ جهانفر دانشیان؛ سیدعلیرضا ولدآبادی؛ حسین حیدری شرف آباد؛ غلامرضا افشارمنش