دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 (بهار 1394) 35، بهار 1394 
1. تاثیر آرایش کاشت بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک و مورفولوژیک دو رقم گلرنگ بهاره

صفحه 159-168

ثمر پورعیدی؛ فرزاد پاک نژاد؛ مجید اسفینی فراهانی؛ مجید بختیاری مقدم؛ سیامک عزیزخانی


6. بررسی روابط منبع و مخزن در سیستم‌های مختلف زراعی کشت برنج (Oryza sativa L.) رقم فجر

صفحه 213-224

سیدعلی صادقی؛ سبحان ا.. قنبری؛ حمیدرضا مبصر؛ الیاس رحیمی پطرودی


8. تاثیر کاربرد کود آلی و کود شیمیایی نیتروژن بر صفات زراعی ذرت دانه ای رقم Sck704

صفحه 237-251

سیده آمنه واجدی روشن؛ الیاس رحیمی پطرودی؛ غلامرضا میرزایی؛ حمیدرضا مبصر