دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 (تابستان 1394) 36، تابستان 1394 
1. اثر پرایمینگ بر قدرت جوانه زنی بذر ذرت علوفه ای در شرایط تنش شوری

صفحه 253-260

مسعود زاده باقری؛ شورانگیز جوانمردی؛ محمد مجتبی کامل منش