دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 (پاییز 1394) 37، پاییز 1394